Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2962-2978

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1739


SİGORTACILIKTA DİJİTALLEŞME: SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ MÜŞTERİLER VE ACENTE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

NURIYE VAROL GONEN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Bu çalışmanın temel amacı sigorta müşterilerinin ve sigorta sektöründeki acente çalışanlarının dijitalleşmeye yönelik tutumlarını ölçmektir. Ankara ilinde faaliyette bulunan sigorta acentesi çalışanları ve sigorta müşterileriyle online anket yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması TOBB’a kayıtlı acentelerde faaliyet gösteren 261 acente çalışanı ve 390 sigorta müşterisine basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile uygulanmıştır. Anket sonucu elde edilen bulgular SPSS 24 programına kodlanarak girilmiştir. Bu program üzerinden yapılan istatistiksel analizde ki-kare testi, parametrik olmayan Spearman Korelasyon testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Bu testlerin yanı sıra oransal dağılımlar, ortalama, frekans, standart sapma gibi istatistikler kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, dijital dönüşümün bir gereklilik olduğu ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Sigorta sektörü için önemli bir gereklilik olmaya devam eden dijitalleşme ile birlikte sigorta şirketleri, yeni ortama, müşterilerin yeni taleplerine ve dönüşümle birlikte ortaya çıkan tüm olasılıklara uyum sağlamak zorundadır. Teknolojik ilerleme sürecinde, sigorta şirketleri, büyümek veya en azından varlığını sürdürmek istiyorlarsa, değişiklikleri daha hızlı benimsemeleri ve yeni teknolojilere uyum sağlamaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijitalleşme, Dijital Sigortacılık, Spearman Korelasyon testi, Kruskal Wallis testi, Ki-kare testi

DIGITALIZATION IN INSURANCE: AN APPLICATION IN ANKARA PROVINCE ON CUSTOMERS AND AGENCY EMPLOYEES IN THE INSURANCE SECTOR

The main aim of this study is to measure the attitudes of insurance customers and agency employees in the insurance sector towards digitalization. An online survey was conducted with insurance customers and insurance agency employees operating in Ankara province. The survey study was applied by simple random sampling method to 390 insurance customers and 261 agency employees operating in TOBB registered agents. The results obtained from the survey were encoded into the SPSS 24 program. Statistical analysis conducted through this program, were chi-square test, nonparametric Spearman correlation test and Kruskal Wallis test. In addition to these tests, statistics such as proportional distributions, mean, frequency, standard deviation were calculated. As a result of the research, it is concluded that digital transformation is a requirement and should be developed. With digitalization, which remains an important requirement for the insurance industry, insurance companies have to adapt to the new environment, the new demands of customers and all the possibilities that arise with transformation. In the process of technological progress, insurance companies need to adopt changes more quickly and adapt to new technologies if they want to grow or at least maintain a presence.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digitalization, Digital Insurance, Spearman Correlation test, Kruskal Wallis test, Chi-square test

Tam Metin 479

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.