Yıl: 2012  Cilt: 47  Sayı: 2  Sayfa: 1-15


KIRSAL KALKINMA UYGULAMALARINDA TARIMSAL KREDİNİN ROLÜ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ UYGULAMASI

O.MURAT KOÇTÜRK, M.METİN ARTUKOĞLU, ERDOĞAN GÜNEŞ, FUNDA GENÇLER, ÖZNUR ŞEN

Tarım sektörünün son dönemlerde yaşanan gıda kriziyle tüm ülkelerde yaşamsal öneme sahip olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu durum, tarımın sektörler arasında önemini ve niteliksel önceliğini de göstermektedir. Yaşanan ekonomik krizler, hızlı nüfus artışı, gıda ürünlerine talebin her geçen gün yükselmesi, tarımın önemini ve gerekliliğini daha da artırmaktadır. Bu nedenle olumsuz koşul ve etkilerden tarımın etkilenmemesi açısından desteklenmesi zorunludur. Türkiye’de tarım sektörünün finansmanında teşkilatlı olarak faaliyet gösteren T.C. Ziraat Bankası ve onun plasmanları ile etkinlik gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri etkilidir. Küçük işletmeciliğin hakim olduğu kırsal kesimde, tarımsal kredi girdi temini, ürün satışı ve sürdürülebilir tarımsal üretim açısından önemidir. Tarımda işletme kredilerindeki artışın yanında, kırsal kalkınma amaçlı proje uygulamaları da artmaktadır. Bu amaçla 2002 yılından sonra, ülke genelinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyete ilişkin yatırımları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada, kırsal kalkınma uygulamalarında tarımsal kredinin rolü, devlet tarafından verilen krediler ve bu kredilerin tarım kredi kooperatifleri tarafından uygulaması incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kırsal Kalkınma, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarımsal Finansman

THE ROLE OF AGRİCULTURAL CREDİTS IN RURAL DEVELOPMENT AND AGRİCULTURAL CREDİT COOPERATİVES APPLİCATİON

Agriculture sector is a vital sector for food supplement yet again it is appeared so as it is experienced like food crisis lately. This situation shows the importance of agriculture among the sectors and priority in quality as well. Economical crisis, rapid population growths, demand acceleration for the food products, have raised the severity and necessity of agriculture. For this respect, agriculture sector has to be supported in order to prevent the pernicious effects and conditions. Turkish Republic of Agriculture Bank and Agriculture Credit Cooperatives which is mainly invested by the above cited bank are the main actors of financing agriculture sector in Turkey. Small scaled farming system is dominated in rural area, for this reason agricultural credits are mainly important to get the necessary inputs and marketing for a sustainable agricultural production. Rural development oriented projects are increased as well as business loans in agriculture. For this purpose, after 2002, Development Program in Nuts 2 Zone has implemented by State Planning Organization to achieve economical and social development among rural areas of the country, to support and to promote economical activities of natural and legal persons’ agricultural production, process, and marketing investments. In this study, the role of agricultural credits in rural development, state credits and the application of these credits by agricultural credits cooperatives are analyzed. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Rural Development, Agriculture Credit Cooperatives, Agricultural Finance.

Tam Metin 1041

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.