Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 540-563

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1310


TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARA VE MÜLTECİLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET SUNUMUNDA ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ANALİZİ

BEKİR GÜZEL

İnsanların kâr amacı gütmeden, gönüllülük esasına dayanarak toplum yararına kamusal alanlardaki faaliyetlere katılımını sağlayan dernek, vakıf, birlik, topluluk, federasyon, konfederasyon ve platform gibi oluşumlar genel olarak üçüncü sektör adı altında tanımlanmaktadır. Yaşayan bir organizma olarak üçüncü sektör, yaşanan tüm gelişmelerden etkilenerek oraya çıkmakta ve bir süre sonra yeni gelişmelerin ve değişmelerin ortaya çıkmasına yol açarak toplumsal kalkınmanın ve ilerlemenin lokomotifi olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki sığınmacılara ve mültecilere yönelik hizmet sunan üçüncü sektörün yaptığı çalışmaların sosyal hizmet sunumu kapsamında analiz edilmesidir. Araştırmanın verileri bu kapsamda faaliyet gösteren üçüncü sektör kurum/kuruluşlarının web siteleri incelenerek toplanmıştır. Çalışmada üçüncü sektör içinde yer alan 29’u dernek (%56,86), 12’si vakıf (%23,52), dördü sendika (%7,84), üçü konfederasyon (%5,88), üçü de platform (%5,88) olmak üzere toplam 51 farklı kurum/kuruluş analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde nitel araştırmalarda sıkça kullanılan tekniklerden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular dernekler, vakıflar, sendikalar, konfederasyonlar ve platformlar alt başlıklarıyla sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkiye, üçüncü sektör, sığınmacılar, mülteciler, sosyal hizmet

THIRD SECTOR ANALYSIS IN SOCIAL WORK PRACTICES FOR ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES IN TURKEY

Organizations, which enable people to participate in activities in the public on a voluntary basis without profit, such as associations, foundations, unions, communities, federations, confederations and platforms are generally defined as the third sector. As a living organism, the third sector emerges as a result of influences by all the developments, and after a while, it becomes the main factor of social development and progress, leading to the emergence of new developments and changes. The purpose of this research is to analyze the third sector providing services for asylum seekers and refugees in Turkey as a way of social service. The data of the research was collected by visiting the websites of third sector institutions / organizations that are active in this context. In the study; a total of 51 different institutions / organizations; 29 associations (56.86%), 12 foundations (23.52%), four unions (7.84%), three confederations (5.88%) and three platforms (5.88%) were analyzed. For the data analysis; content analysis, one of the techniques commonly used in qualitative research, was used. The findings were presented under the sub-headings of associations, foundations, unions, confederations and platforms.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkey, third sector, asylum seekers, refugees, social work

Tam Metin 134

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.