Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 2933-2946

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2130


YATIRIM FONLARININ VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİNİN FONLARIN BAŞARILARINA ETKİSİ

BÜŞRA DEĞERLİ, ŞAHİKA GÖKMEN

Bu çalışmada fon getirileri fonun karşılaştırma ölçütü/eşik değer getirilerine göre başarılı/başarısız olarak sınıflandırılmaktadır. Yatırım fonlarının tabi olduğu, “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5) uyarınca fonlar tarafından, portföyün getirisinin kıyaslanması amacıyla yönetilecek portföyün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlık ve işlemlerin niteliklerine uygun şekilde “Karşılaştırma Ölçütü” seçildiği, karşılaştırma ölçütü olmayan portföylerin getirisinin kıyaslanması amacıyla ise eşik değerin kullanıldığı dikkate alınarak, fon getirileri bu şekilde sınıflandırılmıştır. Bu çalışmanın temel motivasyonu yatırım fonlarının başarısı üzerinde etkisi olan faktörlerin incelenmesidir. Bu amaçla fonun yönetim ücreti oranı, yatırımcı sayısı, fonu yöneten portföy yönetici sayısı, fonu yöneten portföy yönetim şirketinin öz sermayesi, yönettiği portföy büyüklüğü, fonu yöneten portföy yönetim şirketinin banka iştiraki olup olmadığı, sektörde bulunduğu sürenin ve fonun 6 aylık getirisi gibi faktörler incelemeye alınmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak, yatırım fonlarının başarısı üzerindeki etkiler lojistik regresyon yöntemiyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen temel bulgulara göre, yatırım fonlarının başarısını etkileyen başlıca faktörler arasında fonu yöneten portföy yönetici sayısı ve fonun 6 aylık getirisi yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yatırım fonları, getiri, fon karakteristikleri, portföy yönetim şirketleri, lojistik regresyon

THE IMPACT OF MUTUAL FUNDS AND PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANIES' CHARACTERISTICS ON THE SUCCESS OF THE FUNDS

In this study, fund returns are classified as successful/failed according to the fund’s benchmark/theresold value returns. In terms of performance measurement, mutual funds are subject to the “Communiqué on Principles of Performance Presentation and Performance-Based Remuneration for Individual Portfolios and Collective Invesment Schemes, and of Grading and Ranking Activities of Collective Investment Schemes (VII-128.5). The fund returns are categorized in this way in accordance with this Communiqué, taking into account that a "Benchmark" is chosen in accordance with the investment strategy of the portfolio that the funds will manage in order to compare the return of the portfolio and the characteristics of the assets and transactions invested in, and the threshold value is used to compare the returns of the portfolios without benchmarks. Examining the elements that affect the success of mutual funds is the primary driver of this study. A number of variables have been looked at for this purpose, including the fund's management fee rate, the number of investors, the number of portfolio managers managing the fund, the equity capital of the portfolio management company managing the fund, the size of the portfolio it manages, whether the portfolio management company managing the fund is a subsidiary of the bank, the amount of time it has been in the industry, and the fund's 6-month return. The influences on the success of mutual funds were examined and interpreted using the logistic regression approach in accordance with the study's objectives. The study's primary conclusions state that the number of portfolio managers overseeing the fund and the fund's six-month return are two of the key elements influencing mutual funds' success.

Anahtar Kelimeler (Keywords): mutual funds, return, fund characteristics, portfolio management companies, logistic regression

Tam Metin 257

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.