Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2849-2873

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1742


TÜKETİCİLERİN DEĞER VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

NESLİHAN KÜNYE POLAT, NURETTİN PARILTI

Pazarlama ve tüketici davranışı alanında araştırmacılar ve sektörde yer alan birçok firma, müşterilerin ve tüketicilerin ürünleri tercih etme sebepleri üzerine pek çok araştırma yapmaktadırlar. Tüketicilerin ürün tercihlerini etkileyen birçok sebep bulunmakla birlikte tüketicilerin içinde yaşadıkları toplumdan ve dolayısıyla toplumun meydana geldiği dinamiklerden etkilenmesi kaçınılmazdır. Değerler ve yaşam tarzı da tüketici davranışının şekillenmesinde önemli dinamiklerdendir. Bu doğrultudan hareketle söz konusu bu çalışmanın kapsamı da Türk toplumunda tüketicilerin değer ve yaşam tarzları konusunda nasıl bir bölümleme olabileceğini araştırmaktır. Bu amaçla tüketicilerin değer ve yaşam tarzlarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirilmiş ve bu ölçek, Türkiye’de Düzey 1 bölgelerinde 1751 kişiye uygulanarak kapsamlı bir alan araştırması yapılmıştır. Uygulama sonucu elde edilen verilerle yapının geçerliği ve güvenirliği için birtakım istatistikî analizler yapılmış ve bu analizler neticesinde 34 maddeden oluşan 8 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen bu yapının iç tutarlık katsayısı 0,892 ve KMO değeri 0,838 olup faktörlerin açıkladığu toplam varyans oranı % 51,947olarak tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tüketici Davranışı, Değerler, Yaşam Tarzı, AFA, DFA.

A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON CONSUMERS’ VALUE AND LİFESTYLE

Many companies including researchers in the field of marketing and consuming behaviours are doing studies regarding to the reasons why costumers and consumers prefer products. Although many reasons affect the product preferences of consumers, consumers will inevitably be affected by the society they live in and therefore the dynamics in which the society occurs. In addition, value and lifestyle are important indicator in determining consumers behaviour. The scope of the study refers to investigate what kind of segmentation can be implemented through the values and lifestyles of consumers in Turkish society. Therefore, a measurement tool is developed to determine the values and lifestyles of consumers moreover a comprehensive field study is conducted by applying this tool to 1751 people in NUTS 1 regions of Turkey. Specific statistical analysis concerning validity and reliability of the structure with the data obtained are implemented. As a result of these analyzes, an 8-factor structure consisting of 34 items is obtained. The internal coefficient of internal consistency for this structure is 0.892 and the KMO is 0.838, furthermore the total rate of variance explained by the factors is 51.947%.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumer Behavior, Values, Lifestyles, EFA, CFA.

Tam Metin 484

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.