Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 682-697

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1549


GÖÇ YÖNETİMİNDE LOJISTIK KONUM SEÇİMİ: EGE BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

AYŞEGÜL TAŞ, LEVENT YILMAZ, ZEYNEP BİRCE ERGÖR

Türkiye coğrafi konumu gereği önemli göç rotaları üzerinde bulunan bir ülkedir. Özellikle son yıllarda artan göç eden insan sayısındaki yoğunluk, Türkiye’deki göç olgusunun farklı yönlerden ele alınarak etkin bir şekilde yönetilmesini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, göç yönetiminde lojistik konum seçimi, önem arz eden konuların başında gelmektedir. Göç yönetiminin sürdürülebilirliği, operasyonel destek faaliyetlerin yürütülmesi ile doğrudan ilişkilidir. Destek faaliyetleri sadece sağlam zemine sahip bir lojistik yapı üzerine inşa edilebilir. Mevcut kaynakların verimli ve etkin kullanımı organizasyon yapısını güçlendirir ve aynı zamanda bu yapı içindeki personeli motive ve teşvik eder, bu da yönetimi güçlendirir. Bu çalışmada, Ege Bölgesi’nde göç yönetiminde operasyonel faaliyetlerin sürdürülmesi konusunda önem taşıyan lojistik desteği sağlamak amacıyla kurulabilecek bir lojistik tesisin yer seçimi sorununa yönelik çözüm önerisi sunulmaktadır. Çalışmada öncelikle Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılarak lojistik yer seçimi kriterleri sıralanmıştır. Ardından, sıralanan kriterler doğrultusunda, MULTIMOORA tekniği kullanılarak lojistik yerler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Göç, Lojistik, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Çok kriterli karar verme, MULTIMOORA

LOGISTICS LOCATION SELECTION IN MIGRATION MANAGEMENT: AN ANALYSIS OF AEGEAN REGION

Turkey is located on important migration routes due to its geographical location. Especially in recent years, the increasing density of the number of migrants has made it necessary to effectively manage the migration phenomenon in Turkey by addressing it from different angles. In this context, the choice of logistic location in the fight against migration is one of the important issues in migration management. The sustainability of the fight against migration is directly associated with the feasibility of operational activities. The support activities can only be built on a logistic structure that has sound grounds. The efficient and effective use of supplies strengthens the organizational structure, and at the same time motivates and encourages the personnel within that structure, which reinforces the management. In this study, a solution is proposed for the location selection problem of a logistics facility that can be established in order to provide logistical support that is important for the maintenance of operational activities in the Aegean Sea in the fight against migration. In this respect, the aim of the study is to address the facility location problem by employing Analytical Hierarchy Process (AHP) and MULTIMOORA multi-criteria decision making methods. First, logistics location selection criteria rankings are obtained by using AHP. Based on these criteria, logistics locations are determined by MULTIMOORA technique. In conclusion, logistics location selection criteria rankings are offered as a solution for migration.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Migration, Logistic, Analytical Hierarchy Process (AHP), Multi-criteria decision making, MULTIMOORA

Tam Metin 778

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.