Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1273-1283

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1034


TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖÇ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

VASFİYE ÇELİK, ŞERİFE PEKKÜÇÜKŞEN

Devletin baskısı ve denetimi altında olmayan, toplumsal sorunlara etkili çözüm bulmak amacıyla bir toplumun kendisini ve eylemlerini gönüllü örgütler vasıtasıyla örgütlemesi olarak tanımlanabilecek sivil toplumun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmiş toplumlarda sivil toplum kuruluşları toplumda itici bir güç olarak görülürken, konu Türkiye açısından değerlendirildiğinde sivil toplum kuruluşlarının nicelik olarak fazla fakat nitelik olarak olması gereken etkinlik düzeyinde olmadığı görülmektedir. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının göç konusundaki çalışmalarına bakıldığında ise Türkiye’nin göçmenler için transit veya hedef ülke olarak çok önemli bir coğrafi konumda olması nedeniyle bu kuruluşların yürüttüğü faaliyetlerin önemi daha çok anlaşılmaktadır. Avrupa’ya geçme amacıyla doğusundaki ülkelerden yasal/yasal olmayan yollarla sürekli bir göç hareketiyle karşılaşan Türkiye, özellikle 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaştan sonra ciddi bir göçmen dalgasıyla yüz yüze gelmiştir ve bu sorun alanında hem devlet hem de sınırlı sayıda sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla çözüm bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada konuyla ilgili kavramsal bir çerçevenin ardından, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının yetersizliği ön kabulüyle sınırlı sayıdaki bu kuruluşların çalışmaları, faaliyette bulundukları alanlar ve sınırlılıkları incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkiye, Sivil Toplum, Sivil Toplum Kuruluşları, Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Göç

AN ASSESSMENT OF THE STUDIES OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ON MIGRATION IN TURKEY

The civil society that its importance increasing day after day can be defined as that it is not under the coercion and control of the state, and aims to find an effective solution to social problems by organizing its actions through voluntarily. In developed countries, civil society organizations are seen as a driving force in society, in terms of subject in Turkey it is seen that the number of civil society organizations is much, but it is not at the efficiency level that should be the quality. Referring to Turkey in the study of civil society organizations on migration, the importance of the activities carried out by these organizations is understood more, because of geographical position that Turkey as a transit or destination country for immigrants. In order to go to Europe, Turkey encounter with a legal/illegal continuous migration from the own’s east countries, and has come face to face with a serious immigrant wave especially after the civil war that started in Syria in 2011.Turkey is trying to find a solution in this problem area through both the government and a limited number of civil society organizations. The insufficiency of the presumption of civil society organizations in Turkey, in this study first a conceptual discussion of the topic then the activities of these limited number of  institutions, the areas they are in and their limitations will be tried to examine.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turkey, Civil Society, Civil Society Organizations,State- Civil Society Relationship, Migration

Tam Metin 873

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.