Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 284-302

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.818


SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME İÇİN YURTİÇİ TASARRUFLARIN ÖNEMİ

FETULLAH AKIN

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli problemlerinden biri gerekli kalkınmayı sağlama hususunda başarısız olmalarıdır. Ekonomik kalkınmanın itici gücü, motoru ise sermaye birikimidir. Ekonomik kalkınma; bağlı olduğu yetişmiş insan gücü, müteşebbis sayısı ve niteliği, piyasa büyüklüğü, bilgi birikimi gibi faktörlere ilave olarak daha çok doğrudan ve yüksek oranda sermaye birikimine ihtiyaç duymaktadır. Bir ekonomide sermaye birikiminde artış sağlamak, yatırım mallarına yapılacak ilavelerle mümkündür.

Yurtiçi tasarruflar ekonomik büyümeye kaynaklık eden yatırımlar için fon sağlayan güvenilir bir kaynaktır. Yurtiçi tasarrufları kalkınmaları için gerekli olan yatırımı finanse etmede yetersiz kalan gelişmekte olan ülkeler dış tasarruflar ile yatırımlarını finanse etmektedirler. Özellikle 2003 yılından sonra Türkiye sermaye hareketleri yoluyla önemli miktarda dış tasarruf sağlamıştır. Ancak dış tasarruflar belirli bir süre için yüksek büyüme sağlasa da makro ekonomik göstergelerde meydana gelen bozulmalara son derece duyarlı oldukları için, her an ülkeden çıkma riski taşımaktadırlar. Bu durum ülke ekonomisini dış şoklara açık hale getirmekte, dış tasarrufların ani çıkış göstermesi ise ekonomide ciddi tahribatlara yol açmaktadır. Bu nedenle dış tasarruflara dayanan büyüme sürdürülebilirlik endişesi yaratmaktadır.

Türkiye’de birazda küçük üreticilerin kooperatifler yoluyla birleşerek daha yüksek bir iç tasarruf sağlamaları mümkün görülmektedir. Bu yolla iç tasarrufların artması, yatırım için daha sağlam bir kaynak ortaya çıkacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): sürdürebilir büyüme, iç tasarruf, dış tasarruf, kalkınma, kooperatifçilik

THE IMPORTANCE OF DOMESTIC SAVINGS FOR SUSTAINABLE HIGH GROWTH

One of the important problems developing countries face is their failure in generating a sustainable development path. The engine of economic development is capital accumulation. Together with human capital-qualified labor force, number and quality of entrepreneurs, size of the market and knowledge accumulation, economic development necessitates capital accumulation. In an economy capital accumulates through additions to investment goods.

Domestic savings is a safe resource for financing investment to generate economic growth.  Developing countries not having sufficient domestic savings for financing investments use external savings for that purpose.  Turkey received significant amount of external savings through capital flows specifically after 2003. However, although external savings contribute to high growth rates for a certain time, because it is very sensitive to deteriorations in macroeconomic indicators, there is always the risk of a sudden outflow.  This makes the country vulnerable to external shocks, and sudden outflows create serous destructions in the economy. Therefore, economic growth based on external savings creates concern for the sustainability of growth.

In Turkey it seems possible that small size producer can generate a high level of domestic savings through organizing into cooperatives.   The increase in domestic saving through this process will form a sound resource for the investment. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainable Growth, Domestic Saving, External Saving, Development, The Cooperative System

Tam Metin 1012

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.