Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 613-636

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.960


FARKLI EĞİTİM MODELLERİ KULLANILARAK UYGULANAN AİLE EĞİTİM VE AİLE KATILIM PROGRAMLARININ EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

GÜLHAN GÜVEN, FULYA TEMEL

Bu araştırma, aile eğitimi ve aile katılım çalışmalarının etkililiği konusunda ebeveynleri bilinçlendirmek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada, aile eğitim ve aile katılımı programının etkililiğini deneysel olarak araştırmak amacı ile yarı deneysel, ön test-son test kontrol gruplu desende nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara’daki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır (n=52). Araştırmanın nicel ve nitel boyutuna yönelik çalışma grubunun seçilmesinde amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt örnekleme kullanılmıştır.Araştırmada nicel veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Ebeveyn İçin Öğretmen ve Okula Yönelik Görüş Formu”, “Ebeveyn İçin Aile Katılımını Değerlendirme Formu”, yolu ile nitel veriler ise, ebeveynlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlem yolu ile toplanmıştır. Araştırmacı tarafından iki öğretmene aile katılımı ve aile eğitimi ile ilgili eğitim verilmiştir. Araştırmanın nicel verilerine ilişkin sonuçlar; Deney 1 de yer alan ebeveynlerin, öğretmenlere yönelik görüşlerinde olumlu oldukları ancak okula yönelik görüşlerinde fark olduğu, karşılaştıkları aile katılım etkinliklerinin çeşitliliğinde artış olduğu saptanmıştır. Deney 2 de yer alan ebeveynlerin, öğretmen ve okula yönelik görüşlerinde son test lehine fark olduğu, karşılaştıkları aile katılım etkinliklerinde “Ebeveyn için Aile Katılımını Değerlendirme Formu” unda son test lehine farklılığın olduğu, ancak ebeveynlerle yapılan görüşmeler sonucunda ebeveynlerin aile katılım çalışmaları ve aile eğitimine yönelik herhangi bir çalışma ile karşılaşmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.Araştırmanın nitel verilerine ilişkin sonuçlar; Deney 1 ve 2 de yer alan ebeveynlerin, aile katılımının gerekliliğine inandıkları, aile eğitimi ve aile katılım çalışmalarına katılmada istekli oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Okul Öncesi, Aile Katılımı, Aile Eğitimi

APPLIED BY USING DIFFERENT TRAINING MODELS FAMILY EDUCATION AND FAMILY PARTICIPATION PROGRAMS INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PARENTAL VIEWS

This research was conducted with the aim of making parents aware of the effectiveness of family education and family participation studies. In the study, a mixed method was used to experimentally investigate the effectiveness of the family education and family participation program, in which semi-experimental, pre-test and post-test control groups were used together with descriptive and quantitative methods. The study group of the study consisted of parents of children attending kindergartens of primary schools affiliated to the Ministry of National Education in Ankara (n = 52). For the quantitative and qualitative dimension of the study, criteria sampling was used from the purposeful sampling method when the study group was selected.This research "Opinion Form for Parent Teacher and Instructor", "Form for Evaluation of Family Participation for Parents" and qualitative data by means of semi-structured interviews and observations made with parents were collected by the researcher. The researcher provided training for two teachers, family participation and family education. Conclusions on the quantitative data of the study; Parents in experiment 1 were found to be positive in their views towards teachers but differ in their views towards the school and it was found that there was an increase in the diversity of family participation activities they met. The parents in Experiment 2 were found to be in favor of the final test in their views towards the teacher and the school, and the parents were asked if there was a difference in favor of the final test for the "Participation Evaluation Form for Parents" in the family participation activities they met, but as a result of interviews with the parents, they reached the result that they did not encounter any work.Results of the qualitative data of the study; Parents in Experiments 1 and 2 reached the conclusion that they believed in the necessity of family participation and were willing to participate in family education and family participation studies.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pre-School, Family Participation, Family Education

Tam Metin 822

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.