Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 678-709

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.957


KAMU SEKTÖRÜNDE GÖREVDE YÜKSELME 11 10 2011 TARİH VE 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN GÖREVDE YÜKSELME SİSTEMİNE İLİŞKİN ADALET ALGILARININ KIDEME GÖRE ANALİZİ

MURAT AK, ÖZCAN SEZER

Görevde yükselme konusu, kamu yönetimi ve kamu örgütlerinde görev yapan çalışanlar için iş hayatının en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Tıpkı özel sektör çalışanlarında olduğu gibi kamu sektörü çalışanları da görevlerinde yükselerek, yetki ve otorite sahibi olmayı, böylelikle ücretlerinin de artmasını arzulamaktadırlar. Kamu sektörünün de hem çalışanlarının bu beklentisini karşılayabilmek hem de sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yönetici ihtiyacını karşılayabilmek için uygulamada görevde yükselme mevzuatları bulunmaktadır. Söz konusu bu mevzuatların öngördüğü görevde yükselme konusu bir sistem etrafında şekillenmektedir. Bu sistemin çalışanlar nezdinde oluşturduğu adalet algısının hangi yönde olduğu sektör ve çalışanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Bartın ili evreninde kamu sağlık sektöründe çalışanların çalışma süreleri ekseninde görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmış ve çalışanların toplam görev süresinin, mevcut görevde yükselme sistemine dair adalet algılarında etkili olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bunun için bir örneklem oluşturabilme amacıyla, Bartın İl Kamu Sağlık Teşkilatı’nı oluşturan Bartın İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın Kamu Hastaneler Birliği ve Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görev yapan ve anket uygulamasını kabul eden 212 kamu çalışanına, tarafımızca geliştirilen görevde yükselmeye ilişkin adalet algıları anketi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen anket ve analiz sonucunda Bartın Kamu Sağlık Teşkilatı'nda görev yapan kamu çalışanlarının mevcut görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algıları, hipotezler ekseninde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda genel olarak toplam 1-5 ve 6-10 yıl çalışma süresine sahip kamu sağlık çalışanlarında nispeten diğer toplam hizmet süresine sahip yaş gruplarına oranla, mevcut görevde yükselme sisteminin ortaya haksız ve adaletsiz sonuçlar koyduğu algısının daha kuvvetli olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte araştırma sonuçlarına göre kamu sağlık sektörü Bartın ili evreninde tüm çalışma süresi gruplarında mevcut görevde yükselme sistemine ilişkin adalet algılarının önemli bir oranda olumsuz yönde olduğu dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Görevde Yükselme, Kariyer, Görevde Yükselme Sistemine İlişkin Adalet Algıları, Örgütsel Adalet, Kamu Sağlık Sektörü, Kamu Sağlık Teşkilatı, Kıdem

PROMOTION IN THE PUBLIC SECTOR ANALYSIS OF PERCEPTIONS ACCORDING TO SENIORITY OF THOSE WORKING IN PUBLIC HEALTH SECTOR ORGANIZED ACCORDING TO LAW DATED 11 10 2011 AND WITH NUMBER 663

The task of promotion is one of the most important elements of the business life for employees working in public administration and public organizations. Just as in the private sector, public sector employees also want to be promoted in their duties, to have authority and powery, and thus to increase their wages. There are regulations of promotion in the public sector also to meet both these expectations of its employees and to meet the needs for managers in line with the needs of the sector. In other words, the task of promotion is shaped around a system that is prescribed by these legislation. What justice perception which this system has formed in the eye of employees is like has a great importance for the sector and its employees. In this study, it was tried to show whether there is a meaningful difference between the perceptions of justice pertaining to the promotion system on the axis of the working hours of the workers in the public health sector in the Bartın province and it was evaluated whether the total duration of the employees was effective in the justice perceptions of the promotion system. A questionnaire of perception of promotion formed by ourselves was applied to 212 public employees working in the Bartın Provincial Health Directorate, Bartın Public Hospitals Association and Bartın Public Health Directorate, which constitute the Public Health Organization of Bartın province to create a sample. As a result of the surveys carried out and analyzes of questionnaire, the perceptions of the justice of public employees working in the Bartın Public Health Organization on the current task promotion system were evaluated on the basis of hypotheses. In this context, it has been concluded that public health workers with a total of 1-5 and 6-10 years working period have a stronger perception that the promotion system in the current position is unfair and has unfair consequences compared to the age groups with relatively different total service years. Besides, according to the results of the research, it is noteworthy that the perceptions of justice regarding the promotion system in the public health sector in the Bartın province universe, in all working age groups are negatively affected.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Promotion in office, Career, Perceptions of justice related to promotion system, Organizational Justice, Public Health Sector, seniority.

Tam Metin 854

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.