Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2635-2653

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2227


GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ

İREP KIROĞLU BAYAT

Bu çalışmanın amacı Güney Avrupa Refah Rejimi ülkelerinden İspanya, İtalya, Portekiz, Türkiye, Yunanistan’da çocuk yoksulluğunun belirleyicileri arasında yer alan hanedeki yetişkinlerin eğitim düzeyi, kalabalık hanede yaşam ve yüksek barınma maliyetlerinin çocuk yoksulluğu üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2011-2022 dönemine ait seçilmiş ülke verileri Eurostat veri tabanından elde edilmiş, Eviews paket programı kullanılarak panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir.

Analiz sonucunda, modelde çocuk yoksulluğu ile kalabalık hanede yaşam arasında anlamlı bir ilişki çıkmazken, çocuk yoksulluğu ile hanedeki yetişkin eğitimi ve yüksek barınma maliyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Yüksek barınma maliyetleri ile çocuk yoksulluğu arasında pozitif yönlü bir ilişki görülürken, düşük eğitimli yetişkinlerin bulunduğu hanelerdeki çocuk sayısı ile çocuk yoksulluğu arasındaki pozitif yönlü ilişkinin yine literatürü doğrular nitelikte olması dikkat çekmektedir.

Model tahmin sonuçlarına göre, düşük eğitimli yetişkinlerin olduğu hanelerde yaşayan çocuk oranında bir birim artış, çocuk yoksulluk oranında 0.20 birimlik artışa yol açmaktadır. Barınma maliyetlerinin yüksek olduğu hanede yaşayan çocuk oranındaki 1 birim artış ise çocuk yoksulluğunu 0.17 birim arttırmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda çocukların içinde yaşadıkları hanelerde eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve çocuk yoksulluğunun önlenebilmesi için barınma maliyetlerinin desteklenmesi önemli bir politika olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yoksulluk, Çocuk Yoksulluğu, Güney Avrupa Refah Rejimi, Panel Veri Analizi

A PANEL DATA ANALYSIS ON THE DETERMINANTS OF CHILD POVERTY IN SOUTHERN EUROPEAN WELFARE REGIME COUNTRIES

The aim of this study is to examine the effects of the education level of the adults in the household, living in a crowded household and high housing costs, which are among the determinants of child poverty in the Southern European Welfare Regime countries: Spain, Italy, Portugal, Turkey and Greece. For this purpose, selected country data for the period 2011-2022 were obtained from the Eurostat database and were analyzed by panel data analysis method using the Eviews package program.

As a result of the analysis, while there was no significant relationship between child poverty and living in a crowded household in the model, a statistically significant relationship was found between child poverty and adult education and high housing costs in the household. While there is a positive relationship between high housing costs and child poverty, it is noteworthy that the positive relationship between the number of children in households with low-educated adults and child poverty confirms the literature.

According to the model estimation results, one unit increase in the ratio of children living in households with low-educated adults leads to an increase of 0.20 units in the child poverty rate. A 1 unit increase in the ratio of children living in households with high housing costs increases child poverty by 0.17 units. In line with these results, it is considered as an important policy to support the costs of housing in order to increase the education level in the households where children live and to prevent child poverty.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Poverty, Child Poverty, Southern European Welfare Regime, Panel Data Analysis

Tam Metin 207

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.