Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2027-2041

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2173


BANKALARDA ENTEGRE RAPOR, ÖZKAYNAK MALİYETİ VE ÖZKAYNAK GETİRİSİ İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL İNCELENMESİ

ÇAĞDAŞ GÜNDÜZ

Kurumsal şeffaflığa yönelik artan gereksinimler, firmaları ekonomik, sosyal ve çevresel performansları hakkındaki bilgileri hissedarlarına, yatırımcılarına ve genel olarak paydaşlarına raporlamayı teşvik etmiştir. Ancak, birçok kurumsal rapor analiz edilmesi aşamasında zorluklar içermektedir. Bu sorunu en aza indirmeye yardımcı olmak için entegre raporlar ortaya çıkmıştır. Bu raporlar, firmanın risk yönetimi, sosyal ve çevresel konulardaki girişimleri ve kurumsal yapısı gibi pek çok finansal olmayan veriyi ele almaktadır. Kısacası, firma faaliyetleri hakkında bütünleşik ve kapsamlı bilgiler içermektedir. Bu sayede, firma performansının daha gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, entegre raporların açıklanmasının Borsa İstanbul’a (BİST) kayıtlı bankaların özkaynak maliyeti ve finansal performansı (özkaynak getirisi) üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma, yedi yıllık bir süre boyunca (2015–2021) BİST Banka endeksinde işlem gören bankaları incelemektedir. Bankaların entegre raporlarının hem özkaynak maliyeti hem de özkaynak getirisi üzerindeki etkisini analiz etmek için çoklu regresyon modeli kullanılmıştır. Panel veri metodolojisini uyguladıktan sonra elde edilen ampirik sonuçlar, bankaların özkaynak maliyeti ve özkaynak getirisi ile bir entegre raporun açıklanması arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Araştırma, entegre rapor açıklanmasının özkaynak maliyetine ve finansal performansa etkisine ilişkin sınırlı araştırmalara yenilerini ekleyerek akademik literatüre önemli bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Özkaynak Maliyeti, Özkaynak Getirisi, Entegre Rapor, Banka, Borsa İstanbul

INTEGRATED REPORT, COST OF EQUITY AND RETURN ON EQUITY RELATIONSHIP IN BANKS: A STUDY ON BORSA İSTANBUL

Increasing requirements for corporate transparency have encouraged firms to report information about economic, social, environmental performance to shareholders, investors, and stakeholders generally. However, many corporate reports present challenges during the analysis phase. Integrated reports have emerged to help minimize this problem. These reports address various non-financial data such as the firm’s risk management, social and environmental initiatives, corporate structure. Briefly, they contain comprehensive and integrated information about the firm’s activities. Thus, it helps to evaluate performance more realistic. The aim is to examine the impact of disclosing integrated reports on the cost of equity and financial performance (return on equity) of banks listed in Borsa Istanbul (BIST). It examines banks listed in BIST Banking Index over a period of seven years (2015-2021). Multiple regression model was used to analyze the impact of banks’ integrated reports on the cost of equity and return on equity. The empirical results obtained after applying panel data methodology reveal no significant relationship between disclosing integrated report, banks’ cost of equity and return on equity. This study makes a significant contribution to the academic literature by adding to the limited research on the impact of disclosing integrated report on the cost of equity and financial performance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cost of Equity, Return on Equity, Integrated Report, Bank, Borsa Istanbul

Tam Metin 142

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.