Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 897-916

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1094


TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ İÇERİSİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS (SOKÜM) UNSURLARININ YERİ

BURCU GÜLSEVİL BELBER, GÜLHAN SÖZBİLEN

Çalışma; turizm öğrencilerinin, katıldıkları boş zaman aktiviteleri içerisinde birer turistik ürüne dönüşen SOKÜM unsurlarına yönelik farkındalık-deneyim-isteklilik düzeylerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Önlisans-lisans-lisansüstü turizm öğrencileri arasında bu konuda farklılık olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılmış, SOKÜM unsurlarıyla ilgili aktivitelere yönelik farkındalık ve katılımlarını arttırmak üzere önerilerde bulunulmuştur. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin aynı zamanda bir Dünya Miras alanı ve Türkiye’nin en önemli kültür turizmi destinasyonlarından biri olan Kapadokya’da yer alıyor olması, çalışmanın evrenini bu üniversitede farklı düzeylerde turizm eğitimi alan yaklaşık 2000 öğrencinin oluşturmasında etkili olmuştur.  Söz konusu evrene genellenebilecek örneklem sayısına erişebilmek amacıyla 560 anket rastgele örnekleme yöntemiyle dağıtılmış, analize uygun 496 anket incelmeye tabi tutulmuştur. Gençlerin SOKÜM unsurlarına karşı farkındalıklarını ve boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarını ölçen çalışmalar incelenerek anket formu düzenlenmiştir. Katılımcıların farkındalık-deneyim-isteklilik düzeylerini tespit etmek üzere ortalamalar alınmıştır. Farklı eğitim düzeylerindeki öğrenciler arasındaki farklılıkların tespiti için ANOVA analiziyle T testinden faydalanılmıştır. Katılımcıların en iyi bildikleri SOKÜM unsurlarının; Karagöz-Hacivat, halk oyunları, halk müziği aktiviteleri olduğu, en fazla deneyim sahibi oldukları unsurların; halk oyunları, halk müziği aktiviteleri, çanak-çömlek yapımı olduğu; katılmaya en istekli oldukları unsurların ise; ebru sanatı, halk oyunları, halk müziği aktiviteleri olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): SOKÜM, Turizm, Boş Zaman Aktiviteleri, Üniversite Öğrencileri, Turistik Ürün

THE POSITION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ELEMENTS (SOKUM) IN TOURISM STUDENTS’ LEISURE TIME ACTIVITIES

The aim of this study is to determine the awareness-experience-willingness levels of tourism students towards the elements of SOKUM, which has become a touristic product within the leisure activities. It also tries to determine whether there is a difference between associate-undergraduate-postgraduate degrees of tourism students in this area, and suggestions have been made to increase awareness and participation in activities related to SOKUM elements. Nevsehir Haci Bektas Veli University is in Cappadocia, a World Heritage area and most important cultural tourism destination of Turkey. For this reason, the population of the study consists of approximately 2000 students who majors tourism at different levels at this university. In order to reach the number of samples that can be generalized to the universe, 560 questionnaires are distributed by random sampling method and 496 questionnaires are analyzed. A questionnaire is prepared by examining the studies that measure the awareness and leisure time habits of young people against SOKUM elements. The averages are taken to determine the awareness-experience-willingness levels of the participants. In order to determine the differences between the students in different educational levels, T-test and ANOVA analysis is used. The SOKUM elements which they have most well-known are Karagoz-Hacivat, folk dances, and folk music activities. The SOKUM elements which they have most experiences are folk dances, folk music activities, and pottery. The SOKUM elements which they have most willing to participate are marbling art, folk dances, and folk music activities.

Anahtar Kelimeler (Keywords): SOKUM, Tourism, Leisure Activities, University Students, Touristic Product

Tam Metin 1

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.