Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1157-1172

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2398


ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

AYŞE YAVUZ

Öngörülemeyen iş çevresi örgütlerin amaçlarına ulaşabilmeleri için politik davranmalarını zorunlu kılmıştır. Örgütsel politika çalışanların algılarından etkilenerek şekillenmektedir. İş ortamındaki tutum ve algının çalışanlar tarafından genel bir değerlendirmesi iş tatminini ortaya koymaktadır. Örgütsel politik davranışların çalışanlar arasında haksızlığa sebep olacağı düşüncesinden hareketle örgütsel politika algısının iş tatminsizliğine neden olabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada; algılanan örgütsel politika ve iş tatmini arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır.  Çalışmanın literatür taraması kısmı 15 Ocak 2024- 20 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ulakbim TR Dizin, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi, EBSCO, Dergipark ve Google Akademik veri tabanlarında yer alan 1 Ocak 2000-20 Şubat 2024 tarihleri arasında hazırlanmış makaleler, tezler ve bildiriler taranmıştır. Taramalarda “algılanan örgütsel politika”, “örgütsel politika”, “örgütsel politika algısı”, “iş tatmini”, “örgütsel politika ve iş tatmini arasındaki ilişki” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Dahil edilme kriterlerine bağlı kalarak 8 çalışmanın uygun olduğuna karar verilmiş, analizler bu çalışmalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler analiz edilirken Jamovi (Version 2.4) MAJOR - Meta - Analysis istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada ele alınan bu 8 çalışmanın toplam örneklem sayısı 4139 kişidir. Yapılan meta-analiz sonucunda; algılanan örgütsel politika ve iş tatmini arasında ES=-0.327 (z = -5.7939, p < 0.0001) negatif yönde ve istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): algılanan örgütsel politika, iş tatmini, örgütsel politika, örgütsel politika algısı, meta-analiz

META-ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL POLITICS AND JOB SATISFACTION

The unpredictable business environment has made it necessary for organizations to act politically to achieve their goals. Organizational politics is shaped by the perceptions of employees. A general evaluation of the attitude and perception in the work environment by employees reveals job satisfaction. Based on the idea that organizational political behaviors will cause injustice among employees, it is thought that the perception of organizational politics may cause job dissatisfaction. In this study, it is the aim to investigate the relationship between perceived organizational politics and job satisfaction by meta-analysis method. The literature review part of the study was conducted between January 15, 2024, and February 20, 2024. Articles, theses, and dissertations prepared between January 1, 2000, and February 2024 in Ulakbim TR Index, Higher Education Council (YÖK) National Thesis Center, EBSCO, Dergipark, and Google Scholar databases were scanned. The keywords "perceived organizational politics", "organizational politics", "perception of organizational politics", "job satisfaction", and "relationship between organizational politics and job satisfaction" were used in the scans. Based on the inclusion criteria, it was decided that 8 studies were appropriate and the analysis was carried out on these studies. Jamovi (Version 2.4) MAJOR-Meta-Analysis statistical program was used to analyze the data. The total sample size of these 8 studies was 4139 people. As a result of the meta-analysis, it was found that there was a negative and statistically significant relationship between perceived organizational politics and job satisfaction ES=-0.327 (z = -5.7939, p < 0.0001). 

Anahtar Kelimeler (Keywords): perceived organizational politics, job satisfaction, organizational politics, perception of organizational politics, meta-analysis

Tam Metin 86

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.