Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 923-940

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1546


YEREL YÖNETİMLERİN SAĞLIK HİZMET SUNUM ROLLERİ VE FAALİYETLERİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE

YETER DEMİR USLU

Ülkeler devlet yapılarına ve yerel yönetimlerin olanaklarına göre sağlık ile ilgili süreçlerde merkezi hükümet ve yerel yönetimler arası iş birliği yapar.  Çalışmanın amacı da çeşitli ülkelerde farklı şekilde uygulanan sağlık ile ilgili alanlarda yerel yönetimlerin görev, yetki ve faaliyetlerini değerlendirerek merkezi hükümet-yerel yönetim iş birliği çerçevesinde AB ülkeleri ile Türkiye’nin karşılaştırmasını yapmaktır. Bu doğrultuda çalışma, literatür taraması ile elde edilen ikincil veriler ile derleme yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. AB ülkelerinin sağlık ile ilgili alanlarda desantralize süreci tek tip olarak uygulanmamaktadır. AB, her ülkenin kendi yönetim ve idari yapılarına göre uygun desantralizasyon uygulaması yapmasını önermektedir. Türkiye’de sağlık ile ilgili alanlarda yerel yönetimlere kısmi yetki ve sorumluluk verilirken, kendi devlet yapısını ve yerel yönetimlerin alt yapı uygunluğu dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada sağlık ile ilgili alanlardaki tüm faaliyetlerde sadece yetkili merkezi yönetimin ya da tamamen yerel yönetimlerin yetki sahibi olması yerine; koordineli olarak sürecin birlikte yürütülmesinin, başarıya ulaşmada kritik rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sağlık Hizmetleri Kapsamı, Yerel Yönetimler, Karşılaştırmalı Sağlık Hizmetleri

DELIVERY OF HEALTHCARE ROLES AND ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS: EU COUNTRIES AND TURKEY

Countries cooperate with the central government and local governments in health-related processes, according to the state structures and the possibilities of local governments. The aim of the study is to evaluate the duties, powers and activities of local governments in health-related fields that are applied differently in various countries within in the central government-local government cooperation is to demonstrate Turkey's comparison with EU countries. In this direction, the study was prepared using the review method with the secondary data obtained as a result of the literature review. The decentralization process of EU countries in health-related areas is not applied uniformly. The EU recommends that each country implement appropriate decentralization according to their management and administrative structures. While giving limited authority and responsibility to local government in health-related areas to Turkey, it takes into account its own state structure and the suitability of local governments' infrastructure. In this study, it has been concluded that instead of having only the authorized central government or completely local governments in all activities related to health; coordinating the process together plays a critical role in achieving success.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Health Services Scope, Local Governments, Comparative Health Services

Tam Metin 592

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.