Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 713-730

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1119


TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN GÖRSEL HARİTALAMA TEKNİĞİYLE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

EMİNE ŞENBABAOĞLU DANACI, NURETTİN PARILTI

Çalışmada 1980-2018 yılları arasında “Tüketici Yenilikçiliği” alanında üretilen bilimsel yayınlar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiş olup, akabinde elde edilen veriler görsel haritalama tekniğiyle resmedilmiştir. Bu bağlamda çalışma, tüketici yenilikçiliği literatürünün holistik bir bakış açısıyla değerlendirebilme imkanını sunmaktadır. Tüketici yenilikçiliği literatüründeki mevcut araştırma eğilimlerini değerlendirebilmek amacıyla bibliyometrik analiz uygulanmıştır. Öte yandan, görselliği ön plana çıkaran haritalama yöntemini, ilgili alanda önemli kaynakların bir arada görülebilmesini sağlayan bir araç olarak nitelendirmek mümkündür. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini, Web of Science veri tabanından erişilen bilimsel yayınlar oluşturmaktadır. Takiben görsel ağ analizini gerçekleştirebilmek için VOSviewer (version 1.6.9) paket programı kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tüketici Yenilikçiliği, Görsel Haritalama, Bibliyometrik Analiz, VOSviewer, Web of Science

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF CONSUMER INNOVATIVENESS WITH VISUAL MAPING TECHNIQUE

In the study, “Consumer Innovativeness” were examined scientific publications produced with bibliometric analysis method between the years 1980-2018, after that were illustrated with visual mapping technique. In this context, the study offers the possibility of evaluating consumer innovativeness literature from a holistic perspective. In order to evaluate the current research trends in the literature on consumer innovativeness, bibliometric analysis was applied. On the other hand, it is possible to characterize the mapping method that emphasizes visuality, such as a projection, as a tool that enables the visualization of important resources in the field. In this respect, the sample of the research consists of scientific publications accessed from the Web of Science database. In order to perform visual network analysis, VOSviewer (version 1.6.9) package program was used.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumer Innovativeness, Visual Mapping, Bibliometric Analysis, VOSviewer, Web of Science

Tam Metin 3

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.