Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1494-1507

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1741


LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ARACILIK ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

ÖZLEM SANRI, ALİ PİŞKİN

Küresel dünyada, hızlı bir ekonomik büyüme patikası elde etmenin en önemli gerekliliği, artan rekabetçilik seviyesidir. Ülkelerin daha rekabetçi olmalarını sağlayan önemli unsurlardan biri de lojistik yeterlilikleridir. Bu çalışma, OECD ülkelerinde, rekabetçilik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki üzerinde lojistik performansının aracılık etkisini incelemektedir. Çalışma, 2007-2018 yıllarını kapsamakta ve ilk aracılık modelinin yapısal eşitlik modelleri ve Monte Carlo simülasyonu ile geliştirilmiş versiyonlarını kullanmaktadır. Bulgular lojistik performansının parçalı aracı olarak ilgili ilişkiye etki ettiğini ve bu ilişkideki aracılık etkisinin en az yüzde 80’inin lojistik performansı ile açıklanabildiğini göstermektedir. Sonuç olarak, politika yapıcılar, ülkeler gelişmişlik düzeyleri açısından heterojen olsalar da lojistik altyapılarını geliştirmeden istikrarlı bir büyüme patikasına ulaşamayacaklarının bilincinde olmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lojistik Performans Endeksi, Rekabetçilik, Büyüme, Aracılık Etkisi

THE MEDIATOR EFFECT OF LOGISTICS PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM OECD COUNTRIES

A crucial requirement to achieve a rapid economic growth path is a rising level of competitiveness in a global world. One of those factors which enable countries to be more competitive is their logistics capabilities. This study examines the mediator effect of logistics performance on the relationship between competitiveness and economic growth in OECD countries for 2007-2018. We employ the developed versions by structural equation models and Monte Carlo simulations of the initial mediation model. The findings show that logistics performance affects the related relationship as a partial mediator and that at least 80 percent of the mediating effect in this relationship can be explained by logistics performance. Therefore, policymakers should be aware that countries cannot achieve a stable growth path without advanced logistics infrastructure even they are heterogeneous in terms of their development levels.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Logistics Performance Index, Competitiveness, Growth, Mediator Effect

Tam Metin 523

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.