Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 857-875

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2127


PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ VE İŞ ANLAMI İLİŞKİSİ

RABİA ŞEYDA AYDIN, HAKAN SARIÇAM, BÜŞRA YILDIRIM

İş anlamı, çalışma hayatına olan etkileri nedeniyle literatürde oldukça yer tutmaktadır. Ancak psikolojik danışma becerileri ve iş anlamını birlikte inceleyen çalışma sayısının oldukça sınırlı olması yapılan çalışmayı önemli kılmaktadır.Bu araştırma, okul psikolojik danışmanlarının, danışmanlık becerileri ve iş anlamları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından (cinsiyet,mesleki kıdem, görev yapılan yerleşim yeri, süpervizyon desteği memnuniyeti) nasıl farklılaştığını incelenmek ve danışma becerilerinin psikolojik danışmanlardaki iş anlamını açıklama gücünü ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeline göre tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin birçok farklı şehrinde çeşitli kademelerde görev yapmakta olan 201 okul psikolojik danışmanıoluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Psikolojik Danışman Becerileri Ölçeği” ve “İş ve Anlamı Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre, psikolojik danışma becerileri ile iş anlamı arasında istatiksel olarak anlamlı pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Psikolojik danışmanların psikolojik danışma beceri puanları arttıkça işte anlam puanları da artmaktadır. Danışma becerileri ile iş ve anlamı mesleki kıdem,lisans ve lisansüstü dönemde yapılan danışma uygulaması sayısı ve süpervizyon desteği/memnuniyetine göre farklılaşmaktadır. Lisans düzeyinde yapılan psikolojik danışma sayıları psikolojik danışma becerilerini yüksek düzeyde etkilemektedir. Araştırma bulguları önceki çalışmalar bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş anlamı, okul psikolojik danışmanı, psikolojik danışman becerileri, meslek yaşamı

A STUDY ON THE PROFESSİONAL LİFE OF COUNSELORS: THE RELATİONSHİP BETWEEN COUNSELİNG SKİLLS AND MEANİNG OF WORK

The meaning of work has a significant place in literature due to its effects on business or working life. However, the study is considered important because the number of studies examining psychological counseling skills and the meaning of working together is quite limited. The primary goal of this study is to investigate the relationship between school counselors' counseling skills and work meanings in terms of various variances, as well as to demonstrate the power of counseling skills to explain the meaning of their work. The study was designed using a correlational study.The participants consisted of 201 counselors selected by the convenience sampling method, working at various school levels and cities in Turkey in the 2021–22 academic year. As a data collection tool "The Counselling Self Estimate Inventory (COSEI),", "The Work and Meaning Inventory (WAMI)," and the "Personal Information Form," which were developed by the researchers. According to the findings obtained as a result of the analysis, there is a positive statistical relationship between counseling skills and meaning of work.Once the counselors' counseling competence scores improve, their meaningful work scores improve as well. Counseling skills and meaningful work differ according to professional seniority, clients and supervisory support (or satisfaction). The number of clients provided at the undergraduate level affects psychological counseling skills at a high level. The findings of the study were examined in the context of previousstudies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): : Counselor skills, meaningful work, school counselor, professional life

Tam Metin 76

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.