Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2007-2026

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2171


ÇEVİK LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

MESUT ÖZTIRAK

Rekabetin çok yoğun olarak yaşandığı günümüz ekonomik yaşamında stratejik hedeflerine ulaşmak isteyen örgütlerin çevik liderliğe ve çevik örgütsel yapıya ihtiyacı vardır. Örgütlerin yeniliklere açık, örgütsel öğrenme kültürüne sahip olması faaliyetlerin daha kısa zamanda, daha kaliteli ve daha az maliyetle yerine getirilmesini sağlayacaktır. Bu araştırmada çevik liderlik ile örgütsel çeviklik arasındaki ilişki ve örgütsel öğrenmenin düzenleyici rolünün olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca demografik özelliklerin, çevik liderlik, örgütsel çeviklik ve örgütsel öğrenme üzerinde farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde özel sektörlerde çalışan 470 kişi oluşturmuştur. Elde edilen veriler SPSS 21.0, Pearson korelasyon testi ile analiz edilmiş, düzenleyici rol için regresyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre çevik liderliğin, örgütsel çeviklik üzerine etkisinde örgütsel öğrenmenin düzenleyici rolünün olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çevik liderlik, örgütsel çeviklik ve örgütsel öğrenme değişkenlerinin cinsiyet, toplam iş deneyimi, çalışılan sektör, çalışma şekli, iş yerinde çalışan kişi sayısı gibi demografik özelliklere göre bazı değişiklikler gösterdiği bulunmuştur. Sonuç bölümünde de liderlikte başarıyı yakalamak için çevik yönden gelişmenin gerekliliği ve önemi üzerinde durulmuş ve örgütsel çeviklik ve örgütsel öğrenmenin arttırılması amacıyla iş hayatına yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çevik Liderlik, Örgütsel Çeviklik, Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Davranış, Çeviklik

THE MODERATOR ROLE OF ORGANİZATİONAL LEARNİNG İN THE RELATİONSHİP BETWEEN AGİLE LEADERSHİP AND ORGANİZATİONAL AGİLİTY

Organizations that want to achieve their strategic goals in today's economic life, where competition is intense, need agile leadership and an agile organizational structure. Organizations that are open to innovations and have an organizational learning culture will ensure that activities are carried out in a shorter time, with better quality and at less cost. In this study, the relationship between agile leadership and organizational agility and whether organizational learning has a moderator role or not has been investigated. In addition, it was examined whether demographic characteristics differ in agile leadership, organizational agility and organizational learning. The research universe consisted of 470 people working in the private sector in Istanbul. The obtained data were analyzed with SPSS 21.0, and Pearson correlation test and regression analyzes were performed for the moderator role. According to the analysis results, it has been determined that organizational learning has a moderator role in the effect of agile leadership on organizational agility. In addition, it has been found that the variables of agile leadership, organizational agility and organizational learning show some changes according to demographic characteristics such as gender, total work experience, sector, working style, and the number of employees in the workplace. In conclusion, the necessity and importance of agile development to achieve success in leadership are emphasized, and suggestions for business life are presented to increase organizational agility and organizational learning.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agile Leadership, Organizational Agility, Organizational Learning, Organizational Behaviour, Agility

Tam Metin 172

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.