Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 342-351

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2008


KISA GÜVENLİK İKLİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’ YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

DERYA ÇEVİK TAŞDEMİR

İyileştirilmiş güvenlik ikliminin, kazaların önlenmesi için temel bir unsur olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle, güvenlik iklimini değerlendirmek için bir ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması işyerlerinde güvenlik ortamının tesisi için önemli bir araç niteliğindedir. Bu çalışmanın amacı, kısa güvenlik iklimi ölçeğinin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını gerçekleştirmektir. Ölçek; Hahn ve Murphy (2008) tarafından geliştirilmiştir. Anket, geri çeviriye dayalı olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. 6 maddelik ölçek, turizm sektöründe görev yapan personel (N=400) den ulaşılan veriler ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde yapı geçerliğini incelemek amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış; ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış,  madde-toplam korelasyon katsayıları irdelenmiştir. Araştırmada analizler SPSS 22.0 ve AMOS 25.0 programları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre güvenlik iklimi ölçeği; Hahn ve Murphy (2008) tarafından oluşturulan orijinal ölçekten farklı olarak turizm sektörü örnekleminde 5 madde ve tek boyuttan oluşmuştur. Araştırma sonuçları, iş sağlığı profesyonelleri ve araştırmacılar tarafından, çalışanların işyerindeki güvenlik kültürü ve uygulamalarına ilişkin algılarını değerlendirmek ile birlikte organizasyonlardaki risk yönetimi çabalarına rehberlik etmek için kullanılabilecek ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Güvenlik İklimi, Güvenlik Kültürü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan Verimliliği, Sosyal Politika.

ADAPTATION OF THE SAFETY PERFORMANCE SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY

The improved safety climate is believed to be an essential element for accident prevention. Therefore, the validity and reliability research of a scale to evaluate the safety climate is a crucial tool for establishing the safety environment in the workplace. The purpose of the research is to analyze the Turkish adaptation, validity and reliability of the short safety climate scale created by Hahn and Murphy (2008). The questionnaire was translated into Turkish based on back translation. The 6-item scale was analyzed with the data collected from the personnel (N=400) working in the tourism sector. In data analysis, exploratory and confirmatory factor analyzes were performed to examine for validity; for determining the reliability of the scale, the Cronbach Alpha coefficient was calculated and the item-total correlation coefficients were examined. The analyzes were carried out using SPSS 22.0 and AMOS 25.0 package programs. To the analysis results, the safety climate scale; Unlike the original scale created by Hahn and Murphy (2008), it consisted of 5 items and a single dimension in the tourism sector sample. The results of the research are that the scale that can be used by occupational health professionals and researchers to evaluate employees' perceptions of safety culture and practices in the workplace, as well as to guide risk management efforts in organizations, is valid and reliable.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Safety Climate, Safety Culture, Occupational Health and Safety, Employee Productivity, Social Policy.

Tam Metin 274

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.