Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 3000-3017

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1708


ÜRÜN EKOSİSTEMİNİN MARKA SADAKATİ YARATMADAKİ ROLÜ: APPLE MARKASINA YÖNELİK BİR ANALİZ

ERDEM GEÇİT, MUSTAFA YALÇIN

Bilgisayar ve mobil teknolojilerinin yanı sıra ağ bağlantılarındaki çağ açan gelişmeler, yeni pazarlama stratejilerini gündeme getirmiştir. Özellikle bilgi iletişim teknolojileri üreten markalar, dijital teknolojilerin tüm inovatif olanaklarını tüketicilerle buluşturmaktadır. Ürün ekosistemi, bu inovatif sürecin en önemli çıktılarından biri olarak ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı birbiriyle senkronize çalışabilen, kablosuz veri aktarımı, uyumlu çalışma gibi tüketiciye birçok açıdan kullanım kolaylığı sağlayan ürün ekosistemlerinin, marka sadakati oluşturmadaki rolünü ortaya koymaktır. Tasarım, yenilikçilik, güven gibi unsurların yanı sıra ürün ekosisteminin, marka sadakati yaratmada katkı sağlayıp sağlamadığını saptamaktır. Buradan hareketle ürün ekosistemi kavramı ve marka sadakati ilişkisi teorik olarak açıklanmış, ardından nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenolojik bir araştırma deseni kullanılmıştır. Söz konusu araştırmada amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenmiş Apple ürün ekosistemine sahip 11 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Görüşmeler sürecinde katılımcılara; ürün ekosistemin yarattığı çağrışımlar, sağladığı duygusal ve rasyonel faydalar, ürün ekosisteminin markanın ürünlerini satın almayı tekrar teşvik edip etmediği ilgili çalışmanın amacına yönelik sorular sorulmuştur. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Ürün ekosisteminin, tüketicilerin markaya güven duyarak gelecekte o markanın ürünlerini tekrar satın alma konusunda önemli rol oynadığı görülmüştür. Sonuç olarak ürün ekosisteminin marka sadakati oluşturmada önemli katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekosistem, Ürün Ekosistemi, Veri Aktarımı, Marka Algısı, Marka Sadakati.

THE ROLE OF THE PRODUCT ECOSYSTEM İN CREATİNG BRAND LOYALTY: AN ANALYSİS OF THEAPPLE BRAND

Along with computer and mobile technologies, era-breaking developments in network connections have brought new marketing strategies to the agenda. In particular, brands that produce information communication technologies bring together all innovative possibilities of digital technologies with consumers. The product ecosystem can be expressed as one of the most important outputs of this innovative process. In this context, the aim of the study is to reveal the role of product ecosystems that can work in sync with each other and provide ease of use to the consumer in many ways, such as wireless data transfer and compatible work, in creating brand loyalty. It is to determine whether the product ecosystem, in addition to elements such as design, innovation and trust, contributes to creating brand loyalty. From this point of view, the concept of product ecosystem and the relationship of brand loyalty were explained theoretically, and then a phenomenological research design, one of the qualitative research designs, was used. In the study in question, data were collected using a semi-structured interview form with 11 people who have an Apple product ecosystem, determined according to purposeful sampling method. During the interviews, the participants; The associations created by the product ecosystem, the emotional and rational benefits it provides, and whether the product ecosystem encourages the purchase of the brand's products again, were asked for the purpose of the study. The data obtained as a result of the interviews were analyzed with the MAXQDA program. It has been observed that the product ecosystem plays an important role in ensuring that consumers trust the brand and repeat the products of that brand in the future. As a result, it has been revealed that the product ecosystem contributes significantly to building brand loyalty.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ecosystem, Product Ecosystem, Data Transfer, Brand Perception, Brand Loyalty

Tam Metin 421

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.