Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2910-2931

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1731


İŞLETME BÜTÇELERİ İLE İŞLETMELERİN MALİ DURUMUNUN ANALİZİ

MİRRASOUL SEYEDGHOMİ

Günümüzün hızla değişen iş koşullarında işletmelerin başarılı olabilmeleri için, uygun politikalar saptanmalı ve uygulanmalıdır. Belirlenen bu politikaların uygulanması bütçeler yardımıyla gerçekleşebilecektir. İşletme yöneticisi, bu politikaları saptayabilmesinde; ekonomik, pazarlama, araştırma-geliştirme ve benzeri etütler gibi mali analizden de yararlanabilir. Bu bağlamda; işletme bütçelerinin düzenlenmesi ve bütçelenmiş mali tabloların analizi işletme yöneticisine planlama sürecinde yol gösterici olması düşünülmektedir.

Çalışmada bütçelenmiş mali tabloların analizi yapılarak işletme yöneticisine ileriye dönük alınması gereken önlemlerin teşhis edebilmesi için bir model oluşturmak ve bir işletmede uygulanması ile bu süreci ayrıntılı olarak açıklamak hedeflenmiştir. Bu amaçla öncelikle bütçeleme ve mali analize ilişkin literatür çalışması yapılmıştır. Sonrasında bütçeleme kavramı, işlevleri ve çeşitli bütçeleme ve mali analiz yöntemleri açıklanmıştır. Çalışmanın devamında bir üretim işletmesinde regresyon yöntemiyle gelir ve mali durum tablosu düzenlenmiştir. Söz konusu mali tabloların; yatay, dikey ve oran analizi uygulanarak yorumlanmıştır. Bu yorumlar işletme faaliyetlerinin planlama aşamasında alınması gereken önlemler ve düzeltmesi gereken olası eksikliklerin tespitine olanak sağlanması düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bütçe, Mali Analiz, Proforma Gelir tablosu, Proforma Finansal Durum Tablosu

ANALYSİS OF FİNANCİAL STATUSES OF ENTERPRİSES BY USİNG ENTERPRİSE BUDGETS

Appropriate policies need to be defined and implemented for enterprises to succeed in today’s rapidly changing business conditions. The implementation of such defined policies would be possible through budgets. When defining such policies, enterprise director can avail of financial analyses such as economic, marketing, research and development and other similar surveys. In this sense, it is believed that arrangement of enterprise budgets and analysis of budgeted financial statements would guide the enterprise director through the planning process.

The purpose of this current study is to analyse the budgeted financial statements in order to create a model for the enterprise director to help him detect the measures to be taken for the future. The process of using such a model in an enterprise has been explained in detail. With this in mind, first a literature review has been conducted on budgeting and financial analysis. Afterwards, the concept of budgeting, its functions and various budgeting and financial analysis methods have been explained. In the following section of the study, income and financial status statement has been prepared through regression method in a sample enterprise. The horizontal, vertical and ratio analyses of the said financial statements have been conducted and interpreted. Such interpretations are believed to be helpful for determining the measures to be taken and the possible deficiencies to be rectified during the planning stage of enterprise operations.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Budget, Financial Analysis, Proforma Income Statement, Proforma Financial Position Statement

Tam Metin 432

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.