Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 2882-2894

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.10.2260


KAMU SEKTÖRÜ DENETİMİNİN DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ, ZORLUKLARI VE GEREKLİLİĞİ

YASEMİN YURTOĞLU

Hesap verebilirliğin, şeffaflığın ve mali sorumluluğun arttığı bir dönemde kamu sektörü denetimlerinin değeri giderek daha önemli hale gelmiştir. Kamu harcamalarının verimliliğinin ve etkinliğinin denetlenmesi, kaynakların optimize edilmesi ve verimli hizmet sunumunun sağlanması açısından önemlidir. Ancak denetimlerin değerinin ölçülmesinde, soyut sonuçlar ve farklı paydaş çıkarları nedeniyle zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özel denetim faaliyetlerinin değerinin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan yaklaşımların, kamu sektörü denetimine uygulanmasının zorluklarını ve gerekliliğini ortaya koymaktır. Çalışmada özel sektör denetimine ilişkin teoriden yola çıkarak kamu denetiminin değeri; vekâlet teorisi yaklaşımı, kamu değeri yaklaşımı, farklı muhasebe ilkeleri yaklaşımı, denetim başarısızlığı yaklaşımı, sinyal yaklaşımı, sigorta yaklaşımı ve yönetimin kontrolü yaklaşımı kapsamında değerlendirilmiştir. Vekalet teorisi yaklaşımı, sinyal yaklaşımı, sigorta yaklaşımı ve yönetimin kontrolü yaklaşımı kamu sektörü denetiminin değerinin ölçülmesinde kısmen uygulanabilirken, diğer yaklaşımların uygulanmasındaki zorluklar ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Denetim, Kamu Sektörü, Özel Sektör, Değer, Özel Sektör Denetimi Teorileri

MEASURING THE VALUE OF PUBLIC SECTOR AUDIT, CHALLENGES AND NECESSITY

The value of public sector audits has become increasingly important in an era of increased accountability, transparency and fiscal responsibility. Auditing the efficiency and effectiveness of public spending is essential for optimizing resources and ensuring efficient service delivery. However, measuring the value of audits presents challenges due to intangible outcomes and different stakeholder interests. The aim of this study is to reveal the difficulties and necessity of applying the approaches that are widely used in measuring the value of private audit activities to public sector auditing. In the study, starting from the theory of private sector auditing, the value of public auditing is evaluated within the scope of agency theory approach, public value approach, difference in accounting principles, audit failure approach, signaling approach, insurance approach and management control approach. While the agency theory approach, signaling approach, insurance approach, and management control approach are partially applicable to measuring the value of public sector audit, difficulties in applying other approaches have been revealed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Auditing, Public Sector, Private Sector, Value, Private Sector Audit Theories

Tam Metin 357

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.