Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2701-2714

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1643


İÇ GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA PSİKOLOJİK SERMAYENİN ROLÜ

MEHMET KIZILOĞLU

İç girişimcilik kültürü, işletmenin büyüme ve performans açısından sürdürülebilirliğini sağlaması için önemli bir gerekliliktir. Aynı zamanda, psikolojik sermaye, işyerindeki performansını artırmaya yardımcı olan ve bireyin içindeki güç ve kaynaklar (öz yeterlilik, iyimserlik, umut ve dayanıklılık) kümesidir. Dinamik işletmelerde rekabet avantajı elde etmek için oluşturulan girişimcilik kültürünün oynadığı rol yadsınamamaktadır. Bu çalışmada tekstil sektörü göz önünde bulundurarak psikolojik sermayenin iç girişimcilik kültürü üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada birincil veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada umut ve öz yeterliliğin girişimcilik kültürü ile önemli ölçüde ilişkili olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak dinamik bir ortamda çalışan işletmeler için psikolojik sermaye ve girişimcilik kültürü arasındaki ilişki hakkında düşündürücü ve önemli sonuçlar ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psikolojik Sermaye, İç Girişimcilik, Örgüt Kültürü, Tekstil Sektörü

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL IN CREATING AN INTRAPRENEURSHIP CULTURE

Intrapreneurship culture is imperative for the organization to maintain sustainability in terms of growth and performance. At the same time, psychological capital is the set of strength and resources self-efficacy, optimism, hope and resilience within an individual that helps to enhance their performance at the workplace. It is argued that the entrepreneurial culture plays an important role within an organization to have a competitive edge in the dynamic business. In order to investigate more about the concept of intrapreneurship culture and organizational key resource and strengths, the current study is intended to determine the effect of psychological capital on intrapreneurship culture considering the case of the Turkish textile sector. The study followed a primary resource of data collection using a questionnaire technique. The study has found that hope and self-efficacy are significantly associated with an entrepreneurial culture. In conclusion, the study has found thought-provoking insights regarding the relationship between psychological capital and entrepreneurial culture for organizations that are working in a dynamic environment.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psychological Capital, Intrapreneurship, Organizational Culture, Textile Sector

Tam Metin 499

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.