Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 203-218

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.814


TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFLERİ: BACIYAN-I MERAM ÖRNEĞİ

EBRU ÖZER TOPALOĞLU, MURAT TOPALOĞLU

Bir ülkenin ekonomik kalkınması için girişimcilik yapısı önem arz etmektedir. Girişimcilik; bir fırsatı algılayarak kar amacı güden yeni bir işletme kurma veya büyütme ve yeni bir mal veya hizmet ortaya çıkarma sürecidir. (Yılmaz ve Sünbül,2009). Kooperatifler belirli bir amaca ulaşabilmek için birbirine güvenen insanların tek başlarına yapamayacakları işleri veya birlikte yapılması daha yararlı olacak işleri maliyet fiyatına yapmak üzere dayanışma ile ekonomik güçlerini bir araya getirmeleri olarak tanımlanabilir (Uzel, 1970; Mülayim ,2013).  Kadın işgücünün ekonomiye kazandırılması, kadınların sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi, desteklenmesi, kadın istihdamının artırılması amacıyla kadın girişimcilerin talepleri doğrultusunda  devletimiz 2013 yılında ‘Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ adıyla Gümrük ve Ticaret bakanlığınca örnek ana sözleşme yayınlanmış ve birçok yeni kadın kooperatiflerinin kurulması gerçekleştirilmiştir (Başaran, vd.,2015). Bu Ülkemizdeki ekonomisi için en önemli yapı taşlarından biri olan kooperatifçilik yapısı incelendiğinde kadın kooperatiflerinin sayısının az olduğu görülmektedir. Çalışmamızın örnek olayını oluşturan Bacı Yanı Meram’ın araştırmaya seçilme nedeni Türkiye’de benzeri bir kooperatif yapısının olmamasıdır. Kadın girişimcilerin sayısının artması için bu tür kooperatiflerin sayısının çoğalması önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatif, Kadın, Girişimci

WOMEN ENTREPRENEUR COOPERATIVES IN TURKEY: THE CASE OF BACIYAN-I MERAM

Entrepreneurship is important for the economic development of an country. Entrepreneurship; it is the process of perceiving an opportunity to set up or grow a new business from a profit-oriented business and to create a new product or service. (Yılmaz and Sünbül, 2009). Cooperatives can be defined as a combination of solidarity and economic forces to make sure that the people who trust each other to achieve a certain goal can not do the work alone or the more useful things to do together at a cost price (Uzel, 1970, Mülayim, 2013). In order to increase women's labor force, to promote women's social and cultural activities and to increase women's employment, in the direction of the demands of female entrepreneurs, our country published the example article of the Ministry of Customs and Trade under the name of "Woman Entrepreneur Production and Operation Cooperative" in 2013 and many new women cooperatives were established (Başaran , et al., 2015). When the structure of cooperatives, one of the most important building blocks for the economy in this country, is examined, it is seen that the number of women cooperatives is low. The reason for the selection of Baci Yanı Meram, who constitutes the case of our work, is the lack of a similar cooperative structure in Turkey. Increasing the number of such cooperatives is important to increase the number of women entrepreneurs.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperative, Woman, Entrepreneur

Tam Metin 1662

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.