Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2536-2549

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1660


MALİ KURALLAR- MAKROEKONOMİK PERFORMANS İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ

RECEP TARI, HAKAN GÜNEŞ

Mali kurallar; kamu harcaması, vergi oranları, muafiyet ve istisnaları, indirimleri ile kamu bütçesi ve devlet borçlanması gibi çeşitli maliye politikası göstergeleri üzerine getirilen daimi sınırlamalar veya limitlerdir. Geçmişi oldukça eskiye dayansa da günümüzde mali kurallar, mali disiplinin sağlanması ve böylece makroekonomik istikrarı olumlu etkilemesi amacıyla önerilmektedir. Mali kuralarla ilgili öncü çalışmalar incelendiğinde daha çok mali kuralların kavramsal çerçevesine ve mali disiplin üzerindeki etkilerine odaklandığı görülmektedir. Son on yılda yapılan ampirik çalışmalara bakıldığında ise mali kuralların, fiyat istikrarı ve büyüme gibi makroekonomik değişkenleri de olumlu etkilediği görüşü öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, seçilmiş ülkelerde mali kural uygulamalarının bütçe açığı, enflasyon oranı ve büyüme oranları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çerçevede, dünya genelinde seçilmiş yirmi dört ülkenin 1988’den başlayan 2016’da biten 29 yıllık dönemi için mali kurallar öncesi ve sonrası bütçe açığı, enflasyon ve büyüme oranları Panel Veri Analiziyle incelenmiştir. Analizden elde edilen bulgulara göre, mali kurallar hem mali disiplinin sağlanmasına yardımcı olmakta hem de fiyat istikrarı, makroekonomik istikrar ve ekonomik büyümeyi olumlu etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mali kurallar, bütçe açığı, fiyat istikrarı, büyüme, panel veri analizi.

THE RELATIONSHIP BETWEEN FISCAL RULES AND MACROECONOMIC PERFORMANCE: EMPIRICAL ANALYSIS

Fiscal rules; are permanent limits or limits on public expenditure, tax rates, exemptions and exemptions, reductions, and various fiscal policy indicators such as the public budget and government borrowing. Although its history goes back a long way, today fiscal rules are recommended in order to ensure fiscal discipline and thus positively affect macroeconomic stability. When the pioneering studies on fiscal rules are examined, it is seen that they mostly focus on the conceptual framework of fiscal rules and their effects on fiscal discipline. Considering the empirical studies conducted in the last decade, the opinion that fiscal rules positively affect macroeconomic variables such as price stability and growth comes to the fore. In this study, the effect of fiscal rule practices on budget deficit, inflation rate and growth rates in selected countries was investigated. In this framework, the budget deficit, inflation and growth rates before and after the fiscal rules for the 29-year period, starting from 1988 to 2016, of twenty-four selected countries around the world were examined by Panel Data Analysis. According to the findings obtained from the analysis, fiscal rules both help to ensure fiscal discipline and positively affect price stability, macroeconomic stability and economic growth.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Fiscal rules, budget deficit, price stability, growth, panel data analysis.

Tam Metin 581

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.