Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1021-1045

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1525


ÜNİVERSİTELERDE KUŞAKLARARASI FARKLILIK VE ERİŞİLEBİLİRLİK: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

SELİN ÇAVUŞOĞLU, MELİS YALÇIN

Yaşamsal döngünün en önemli parçası haline gelen erişilebilirlik; fiziksel, zihinsel ve dijital dönüşümü de her alanda gerekli hale getirmektedir. Toplumun en önemli parçalarından biri olan ve gelişmesine her anlamda katkı sağlayan üniversiteler de bu bağlamda erişilebilirliğin en yüksek seviyede olması gereken kurumlarındandır. Üniversitelerin en önemli ve aktif faaliyetlerinden biri olan öğretim elemanları ile öğrencilerin birbirlerine ihtiyaç duyulduğu zamanlarda hızlıca ve aracısız erişebilmesi eğitim – öğretim faaliyetlerinin kalitesini de kuşkusuz artıracaktır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye ulaşma hızı da artmıştır.  Aynı dönemlerde yaşayan, ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu gruplar, kuşak olarak tanımlanabilmektedir. Üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının da farklı kuşaklara sahip olması pek çok açıdan farklılaşmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmada kuşak kavramı, teknoloji kullanımı ve iletişim yönünden kuşaklararası farklılık, erişilebilirlik, üniversitelerde erişilebilirlik kapsamında kuşaklararası farklılık konusu açıklanmaya çalışılmıştır. Üniversitelerde öğretim elemanları ve öğrenciler arasında bulunan kuşak farklılıkları temelinde teknolojiye uyum sağlama becerileri, iletişim kurma biçimleri ve erişilebilirlik konularında yaşanan farklılıkların kavramsal açıdan değerlendirilmesi ve erişilebilirliği artırmak için önerilerin sunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kuşaklar, Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı, Erişilebilirlik.

INTERGENERATIONAL DIFFERENCE AND ACCESSIBILITY IN UNIVERSITIES: A CONCEPTUAL ASSESSMENT

Accessibility, which has become the most important part of the life cycle; also makes physical, mental and digital transformation necessary in every field. Universities, which are one of the most important parts of the society and contribute to its development in every sense, are among the institutions that should have the highest level of accessibility in this context. Two of the most important elements of the universities are instructor and students. When needed, their ability to access each other quickly and without intermediaries will undoubtedly increase the quality of education activities. Today, with the development of technology, the speed of reaching people and information has increased. Groups of people with common characteristics living in the same period are defined as the generation. The instructors working at the universities have different generations causes them to differ in many aspects. In this study, intergenerational difference in terms of the concept of generation, technology use and communication, accessibility, intergenerational difference within the scope of accessibility in universities has been tried to be explained. On the basis of the generational differences between instructors and students in universities, it is aimed to conceptually evaluate the differences in technology adaptation skills, communication styles and accessibility and to present suggestions to increase accessibility

Anahtar Kelimeler (Keywords): Generations, Silent Generation, Baby Boomers, Generation X, Generation Y, Generation Z, Accessibility.

Tam Metin 768

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.