Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2874-2891

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1722


KALECİK KARASI ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN TARIM SİGORTASINA YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ ANALİZİ: ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİ ÖRNEĞİ

ÇİĞDEM BAL, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Çalışmayla, Ankara ili Kalecik ilçesindeki Kalecik Karası üzüm üreticilerinin tarım sigortasına yönelik yaklaşımları belirlenmiştir. Kalecik ilçesinde bulunan, 11 köy ve mahalledeki Kalecik Karası üzüm üreticileriyle yüz yüze görüşülmüştür. Tarım sigortası yaptıran 20 ve yaptırmayan 20 olmak üzere toplamında 40 üreticiye tam sayım yöntemi uygulanarak anket yapılmıştır. SPSS 24 programı üzerinden yapılan istatistiksel analizde ki-kare testi ve parametrik olmayan Spearman Korelasyon testi uygulanmıştır. Tarım sigortalı üreticilere Likert ölçekli sorular sorularak, sigorta hizmetlerinden memnuniyetleri ölçülmüştür. Uygulanan ki-kare testi sonucunda, tarım sigortası yaptırma durumuyla toplam aylık gelir, toplam arazi büyüklüğü, Kalecik Karası üzümünün toplam arazi alanı, son 5 yıl içerisindeki zarar durumu ve tarım sigortası bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Spearman Korelasyon testi sonucuna göre de, satış pazarlama hizmetleri, hasar hizmetleri, poliçe ve ek teminatlar hakkında bilgilendirme soruları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler ise, prim miktarını yüksek buldukları için ve risklerinin az olması sebebiyle sigorta yaptırmak istememektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarım, Tarım sigortası, Spearman Korelasyon testi, Ki-kare testi, Kalecik Karası üzümü

ANALYSIS OF KALECIK KARASI GRAPE PRODUCER'S APPROACHES TO AGRICULTURAL INSURANCE: EXAMPLE OF KALECIK DISTRICT OF ANKARA PROVINCE

In this study, the approaches of Kalecik Karası grape producers in Kalecik district of Ankara province towards agricultural insurance have been determined. Kalecik Black grape producers in 11 villages and neighborhoods located in Kalecik district were interviewed face to face. A total of 40 producers, including 20 who have agricultural insurance and 20 who don’t, were surveyed using the full count method. The chi-square test and the nonparametric Spearman Correlation test were used in the statistical analysis performed using the SPSS 24 program. Agricultural insured producers were asked Likert-scale questions and their satisfaction with insurance services was measured. As a result of the chi-square test applied, a significant relationship was found between the status of agricultural insurance and total monthly income, total land size, total land area of Kalecik Karası grape, loss status over the past 5 years and the level of agricultural insurance knowledge. According to the results of the Spearman Correlation test, a significant relationship was found between the information questions about sales and marketing services, claims services, policy and additional coverage. Producers who don’t have agricultural insurance don’t want to have insurance because they find the premium amount to be high and their risks are low.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agriculture, Agricultural insurance, Spearman Correlation test, Chi-square test, Kalecik Karası grape

Tam Metin 419

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.