Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2851-2870

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2225


ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN ÇOĞALMASINDA ETKİSİ OLAN KIRIK CAMLARIN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

FERDA ALPER AY, HAKAN KARATEPE

Kırık camlar suça neden olur, insanların o yere karşı tutumlarını etkiler ve daha fazla soruna neden olur. Bu çalışmanın amacı, örgütsel kırık camların üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Sivas Devlet Hastanesinde görev yapan 252 çalışandan çevrim içi anket tekniğiyle veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde, açıklayıcı faktör analizi, tanımlayıcı istatistikler, Pearson korelasyon ve linear ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Örgütsel kırık camların “bireysel kırık camlar” ve “yönetsel kırık camlar” boyutlarının üretkenlik karşıtı iş davranışlarıyla pozitif ilişkili olduğu saptanmıştır. Örgütsel kırık camlar ölçeği ve yönetsel kırık camlar boyutunun üretkenlik karşıtı iş davranışlarını pozitif etkilediği saptanmıştır. Öte yandan, bireysel kırık camlar boyutunun üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde hiçbir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Yönetsel kırık camlar, etik olmayan davranışlar veya organizasyondaki düzeni bozan yönetimsel uygulamalar, üretkenlik karşıtı iş davranışlarını artırmaktadır. Suç niteliğindeki olayların çoğalmasının nedensel ilişkileri vardır. Diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmanın bulguları kırık camlarda sadece fiziksel koşulların değil yönetim uygulamalarının da etkili olduğunu göstermiştir. Küçük şeyler, sistem içinde kelebek etkisi yaratarak ciddi suçlara ve sonuçlara neden olabilir. Örgütlerde daha ciddi suçların işlenmesini önlemek için zamanında çözümler üretilmeli, yönetsel bozukluklar giderilmelidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Kırık Camlar, Yönetsel Kırık Camlar, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları, Etik Dışı Davranışlar, Sağlık Çalışanları.

THE EFFECT OF BROKEN WİNDOWS, WHİCH HAS AN EFFECT ON THE PROLİFERATİON OF UNETHİCAL BEHAVİORS, ON COUNTERPRODUCTİVE WORK BEHAVİORS

Broken windows cause crime, affect people's attitudes towards that place, and cause more problems. The aim of this study is to examine the effect of organizational broken windows on counterproductive work behaviors. Data were obtained from 252 employees working in Sivas State Hospital by online survey technique. In the analysis of the data, explanatory factor analysis, descriptive statistics, Pearson correlation, and linear and multiple regression analyses were used. It was determined that the individual broken windows and managerial broken windows dimensions of organizational broken windows were positively related to counterproductive work behaviors. It was determined that the organizational broken windows scale and managerial broken windows dimension positively affected counterproductive work behaviors. On the other hand, it was determined that individual broken windows size had no effect on counterproductive work behaviors. Managerial broken windows, unethical behavior, or managerial practices that disrupt the order in the organization, increase counterproductive work behaviors. Unlike other studies, the findings of this study showed that not only physical conditions but also management practices are effective in broken windows. Petty things can cause severe crimes and consequences, creating a butterfly effect within the system. Timely solutions should be produced to prevent more serious crimes from being committed in organizations, managerial disorders must be resolved.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Broken Windows, Managerial Broken Windows, Counterproductive Work Behaviors, Unethical Behaviors, Healthcare Workers.

Tam Metin 249

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.