Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1078-1103

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1583


SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

MUSTAFA BURAK ERDEMİR, BUKET ÖZOĞLU

Sosyal medya işletmelere ürünlerini daha hızlı, daha az maliyetle ve daha geniş kitlelere tanıtma imkanı sağlarken, tüketicilere de işletmeler ve ürünler hakkında bilgi paylaşma olanağı tanımaktadır. Pek çok dijital pazarlama aracı; işletmeleri tüketicilere ulaştırma ve tüketicilere bilgi edinme konusunda kolaylık sağlarken sosyal medya anlık ve çift yönlü iletişime izin veren yapısı itibariyle önemli bir dijital pazarlama aracıdır. Bu araştırmanın amacı, sosyal medyada satın alma sonrası tüketici davranışları ile sosyal medya algıları arasındaki ilişkiyi ve sosyal medyada satın alma sonrası tüketici davranışlarının demografik faktörler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu doğrultuda, Kayseri ilinde yaşayan 410 tüketiciye sosyal medya kullanımı ile ilgili litaratürden yararlanılarak hazırlanmış olan anket formu kolayda örnekleme yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre sosyal medyada satın alma sonrası tüketici davranışlarında eğitim açısından istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken; cinsiyet ve gelir açısından bir ifadede; yaş, meslek, medeni durum ve sosyal medyada geçirilen zaman açısından ise pek çok ifadede istatiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tüketici Davranışları, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlaması

THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMER BEHAVIOR: KAYSERİ PROVINCE EXAMPLE

Social media offers many opportunities to businesses and consumers. While it enables businesses to promote their products faster, with less cost and to a wider audience, it also enables consumers to share information about businesses and products. While many digital marketing tools enable businesses to reach consumers and obtain information for consumers, social media is an important digital marketing tool due to its structure that allows instant and two-way communication. The purpose of this study is to examine the relationship between post-purchase consumer behavior and social media perceptions and whether post-purchasing consumer behavior differs in terms of demographic factors in order to investigate the relationship between consumer behaviors. In accordance with this purpose, the questionnaire prepared by using literature on social media usage was applied to 410 consumers living in Kayseri province with convenience sampling method. According to the analysis results of the data obtained, there are no statistically significant differences in post-purchase consumer behaviors on social media in terms of education; In a statement in terms of gender and income; In terms of age, occupation, marital status and time spent on social media statistically significant differences were found in many expressions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumer Behaviors, Digital Marketing, Social Media Marketing

Tam Metin 640

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.