Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 34-45

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.866


ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI İLE EGO SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ELİF GÜNERİ YÖYEN

Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı ruhsal travmaları ile ego savunma mekanizmaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi İdari İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde,farklı bölümlerde  öğrenim görmekte olan 1000 öğrenciden elde edilmiştir. Araştırma verileri katılımcı formu, Çocukluk Çağı Travma Ölçeği, Savunma Mekanizmaları ölçekleri kullanılarak toplanmış olup, veriler SPSS 23 paket programında, bağımsız örneklem t testi, regresyon analizi ve  pearson korelasyon analizileri yapılarak saptanmıştır. Araştırma sonucunda çocukluk çağı travması olanların travması olmayanlara göre immatür ve navrotik savunma biçimi kullanma düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğu; duygusal istismarın  ve duygusal ihmalin immatür savunma biçimini pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde; fiziksel istismarın olgun savunma biçimini pozitif yönlü, duygusal ihmalin olgun savunma biçimini negatif yönlü ve anlamlı; fiziksel ihmalin  nevrotik savunma biçimini pozitif yönlü ve anlamlı bir şekilde yordadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar çocukluk çağı travmatik yaşantıları bulunan bireylerin klinik çalışmlarında  ego savunma mekanizmalarının işlevsel kullanımlarının güçlendirilmesinde katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çocukluk Çağı Travması, Ego , Savunma Mekanizmaları, İstismar, İhmal.

THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD MENTAL TRAUMA AND EGO DEFENSE MECHANISMI

The purpose of this study is to examine the relationship between childhood psychological traumas and ego defense mechanisms. The study was carried out in the Faculty of Administrative and Social Sciences of the Istanbul Gelişim University in the 2017-2018 academic year, from 1000 students studying in different departments. Data were collected using Participant Form, Childhood Trauma Scale, and Defense Mechanism scales. Data were analyzed by SPSS 23 package program, independent sample t test, regression analysis and pearson correlation analysis. As a result of the study, it was found that those who had childhood trauma had a significant difference in the level of use of immature and navrotic defense form compared to those without trauma; the form of immune defense of emotional abuse and emotional neglect positively and significantly; the mature defense form of physical abuse is positive, the mature defense form of emotional neglect is negative and meaningful; it has been found that physical neglect predicts the neurotic defense form positively and significantly. The results may contribute to strengthening the functional use of ego defense mechanisms in clinical trials of individuals with childhood traumatic experiences.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Childhood Trauma, Ego, Defense Mechanisms, Abuse, Neglect.

Tam Metin 860

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.