Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1299-1320

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2091


NAKİT AKIŞ TABLOLARI İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİST 100 ARAŞTIRMASI

İBRAHİM KAYA, HASAN ŞENOL

Bu çalışmada nakit akış tablosu ile piyasa ve muhasebe temelli değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde 2012-2021 yılları arasında işlem gören finans kuruluşları dışındaki 47 şirketin nakit akış tabloları ile hisse başına piyasa değeri, hisse senedi getirisi, fiyat/kazanç oranı, hisse başına kar ve piyasa değeri/defter değeri arasındaki ilişki dengeli panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada nakit akış tablosu verileri bağımsız değişken, kaldıraç oranı ve aktif büyüklük değişkenleri kontrol değişkeni, piyasa ve muhasebe temelli değerler ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda piyasa ve muhasebe temelli bağımlı değişkenler ile nakit akış tablosu verileri arasında ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır . Piyasa temelli değişkenlerden Hisse başına piyasa değeri (HBPD) üzerinde İFNA ve FFNA değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Hisse senedi getirisi (HSG) üzerinde İFNA, YFNA, FFNA değişkenlerinin istatistiksel olarak anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Fiyat kazanç (F/K) oranı ile İFNA ve FFNA değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı üzerinde İFNA, YFNA ve FFNA’nın istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Muhasebe temelli değişken olan Hisse başına kar (HBK) oranı üzerinde İFNA, YFNA ve FFNA’nın istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Nakit akış tablosu, hisse senedi getirisi, panel veri analizi, muhasebe temelli oran, piyasa temelli oran.

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CASH FLOW STATEMENTS AND STOCK RETURNS: BIST 100 RESEARCH

In this research, it was aimed to examine the relationship seen between the cash flow statement and market and accounting-based variables. Cash flow statements of 47 companies excluding financial institutions traded in Borsa Istanbul (BIST) 100 index between 2012-2021, the market value per share, stock return, price/earnings ratio, and the relationship between earnings per share and market value/book value was analyzed with the balanced panel data method in line with this purpose. In the research, cash flow statement data was used as independent variable, leverage ratio and asset size variables were utilized as control variables, and market and accounting-based values were engaged as dependent variables. As a result of the study, it was concluded that there was a relationship between market and accounting-based dependent variables and cash flow statement data. It has been observed that CFO and CFF variables have a statistically significant effect on the market value per share (MVPS), which is one of the market-based variables. CFO, CFI, CFF variables were found to have a statistically significant effect on the return on stock (HSG). It was observed that there was a statistically significant relationship between the price-earnings (P/E) ratio and the CFO and CFF variables. It has been observed that CFO, CFI and CFF have a statistically significant effect on the market value/book value (MV/BV) ratio. It has been observed that CFO, CFI and CFF have a statistically significant effect on the earnings per share (EPS) ratio, which is an accounting-based variable.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cash flow statement, stock return, panel data analysis, accounting-based ratio, market-based ratio.

Tam Metin 240

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.