Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 1  Sayfa: 206-230

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.705


TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN ÇİFTÇİ ORTAKLARINA KULLANDIRDIKLARI TARIMSAL KREDİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLME UYGULAMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EROL DEMİR

Muhasebeden elde edilen sonuçlara göre hazırlanan temel ve ek mali tablolar işletme ile ilgili çıkar gruplarına birtakım finansal bilgiler sunmaktadır. Söz konusu bu mali tablolarda (bilanço, gelir tablosu, vb.) yer alan bilgilerin net, açık ve gerçeğe uygun bilgiler olması esastır. Uluslararası ve buna bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan düzenlemelerden en önemlisi “gerçeğe uygun değer muhasebesi”dir. Çalışmanın amacı, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin (Kurum) çiftçi ortaklarına kullandırmış olduğu kısa vadeli işletme ve orta vadeli yatırım kredilerinin mevcut muhasebeleştirme uygulamalarını incelemek ve TMS/TFRS’ye geçiş sürecinde önemli görülen birtakım muhasebe politikalarını belirlemektir. Çalışmada öncelikle 1997-1998 döneminde yürürlüğe giren tek düzen hesap planı ve eki izahname incelenmiştir. İlerleyen dönemlerde uygulamaya geçilmesi düşünülen uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile tarihi maliyetlerle yürütülen mevcut muhasebe uygulamaları, Kurum mevzuatında yer alan düzenlemeler irdelenmiştir.

  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatif, Tarımsal Kredi, Tarım Kredi Kooperatifi, TMS/TFRS, Finansal Tablolar

EVALUATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS FOR IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING FOR AGRICULTURAL CREDITS USING FARMER PARTNERS OF AGRICULTURAL CREDIT COOPERATIVES

The basic and supplementary financial tables prepared according to the results obtained from accounting provide some financial information to the interest groups related to the business. In other words, it is essential that the information on these financial statements (balance sheet, income statement, etc.) is clear, clear and truthful information. The most important of the regulations in International and related Turkish Accounting Standards is “fair value accounting”. The purpose of the study is to examine the current accounting practices of short term business and medium term investment loans that the Agricultural Credit Cooperatives and Associations (Institutions) have granted to their farm partners and to establish certain accounting policies that are considered important in the transition period to TMS / TFRS. In the study, firstly, the uniform order account plan and the explanatory notes which were enacted in 1997-1998 period were examined. International accounting and financial reporting standards, which are expected to be put into practice in the following periods, and existing accounting practices carried out with historical costs have been examined and the arrangements included in the legislation of the Authority have been examined

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperative, Agricultural Credit, Agricultural Credit Cooperative, TMS / TFRS, Financial Tables

Tam Metin 998

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.