Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 1014-1034

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.06.1148


TÜRKİYE’DE DİJİTAL ÜRÜNLERİN BENİMSENME DÜZEYLERİ: C KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNE DAİR BİR SAHA ARAŞTIRMASI

ZUHAL AKGÜN, SABİHA KILIÇ

Bu çalışmanın amacı internet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte içerik üretme-tüketme açısından dijitalleşme sürecinin en önemli aktörü olan C kuşağının demografik özelliklerini belirlemek, benimseyen kategorileri ve dijital ürünlerin algılanan özelliklerine bağlı olarak dijital ürünleri benimseme düzeyi farklılıklarının tespit edilmesidir. Bu çerçevede İstanbul ilinde 15-29 yaş aralığında 464 kişi ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Geliştirilen modele göre oluşturulan hipotezlerin test edildiği ANOVA, MANOVA ve çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre dijital ürünlerin algılanan göreceli üstünlük, uyumluluk, denenebilirlik ve gözlenebilirlik özellikleri benimseme düzeyinde pozitif etkiye sahiptir. Yenilikçiler ile erken benimseyenler kategorisinde yer alan C kuşağı üyelerinin dijital ürünleri benimseme düzeyi daha yüksektir. C kuşağı genel olarak yenilikçi bir profil çizmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yeniliklerin Yayılması, C Kuşağı, Dijital Ürün, Benimseyen Kategorileri, Yeniliğin Algılanan Özellikleri

ADOPTION LEVELS OF DIGITAL PRODUCTS IN TURKEY: A FIELD SURVEY ON GENERATION C CONSUMERS

The purpose of this study is to determine demographic characteristics of Generation C and the adoption level differences of digital products based on the adopter categories and perceived characteristics of digital products. In this case, face-to-face surveys were conducted with 464 people aged 15-29 in Istanbul. To the ANOVA, MANOVA and multiple regression analysis results, the perceived relative advantage, compatibility, observability and triability of digital products have a positive effect on the adoption. The category of innovators and early adopters of Gen C are more likely to adopt digital products.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Diffusion of Innovations, Generation C, Digital Product, Adopter Categories, Perceived Attributes of Innovation

Tam Metin 2

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.