Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1159-1176

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1007


ÇAY TURİZMİ VE RİZE İLİ POTANSİYELİ

SİBEL SÜ ERÖZ, DÜRİYE BOZOK

Ülke ekonomilerinde çay, sadece tarımsal bir ürün olmanın ötesinde bir kültür ögesidir. Farklı ülkelerde sunum ritüelleriyle, gelenekleriyle bir sanat ve yiyecek servisinin önemli bir parçası olan çayı, hem üreten hem de tüketen ülkeler ulusal kimliklerinin bir parçası olarak kabul etmişlerdir. Bu özellikleriyle de çay, sürdürülebilir ve doğaya dayalı çevre dostu turizm anlayışı çerçevesinde değerlendirilebilecek ve niş pazara sunulacak bir ürün olabilmektedir. Diğer taraftan Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi incelendiğinde, turistik ürün çeşitlendirme ve kırsal turizmin geliştirilmesi konularına vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda da özellikle çayın ekim alanları olan Karadeniz Bölgesi’nin kırsal alanlarında kırsal turizmi tamamlayıcı önemli bir turizm aktörü olarak çay turizmi gelişim gösterebilir. Türkiye’de çay turizminin yenilikçi bir turizm çeşidi olarak uygulanması, Türk çayının ve Türk çay kültürünün dünyada tanıtılmasını sağlamasının yanı sıra ekonomik olarak da çay yetiştirilen bölgelere önemli katma değerler sunacak potansiyele sahiptir. Ayrıca ülkenin somut ve somut olmayan kültürel mirası da sürdürülebilir kılınacaktır. Karadeniz bölgesi özellikle Rize ili Türkiye’de çayın en çok yetiştirildiği ildir ve bölge halkı tarafından “yeşil altın” olarak adlandırılmaktadır. Bu sebeple çalışmada çay turizmi ile ilgili olarak bu ilin potansiyeli üzerinde durulmuş ve yapılan değerlendirmenin sonucunda Rize ilinin çay turizmi için son derece uygun bir il olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): çay, çay turizmi, Rize

TEA TOURISM AND POTENTIAL OF RIZE PROVINCE

Tea in the economies of the countries is not only an agricultural product, but it is also a cultural element. The tea, which is an important part of an art and food service with its presentation  rituals, traditions has been accepted in different countries as part of the national identity for both the producing and consuming countries. Tea with these characteristics, can be a product that can be evaluated with in the framework of sustainability and eco-friendly tourism that relies on nature and to be offered to the niche market. Conversely when Turkey’s Tourism Strategy 2023 is examined it is seen that the emphasise on the subjects are about the touristic product diversification and development of rural tourism. In this context, tea tourism can be develop as an important tourism actor complementary rural tourism in the rural areas of Black Sea Region, especially in the tea planting area. Implementation of tea tourism as an innovative tourism types in Turkey as well as the advertise Turkish tea and Turkish tea culture in the world, economically will provide significant added value to the tea cultivation regions. On the other hand, our tangible and intangible cultural heritage will be made sustainable. The Black Sea Region is particularly Rize province where the tea is the most widely cultivating product in Turkey and the region is referred to as “gren gold” by the community. Therefore, this study focuses on the potential of tea tourism in this province and as a result of the evaluation, it is reached that Rize province is a very suitable province for tea tourism.

Anahtar Kelimeler (Keywords): tea, tea tourism, Rize

Tam Metin 977

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.