Yıl: 2015  Cilt: 50  Sayı: 1  Sayfa: 124-153


MUHASEBEDE İSKONTO VE KOMİSYON UYGULAMALARI

EROL DEMİR

Bu çalışma ile muhasebe uygulamaları bakımından iskonto ve komisyonlar arasındaki benzerlikler örnek muhasebe kayıtları yardımıyla ortaya konulacaktır. Ticari hayatta yapılan uygulamalarda iskontoların KDV matrahına dahil olmaması için; ticari teamüllere uygun miktarda olması, mal ve hizmet satışına ilişkin olarak
düzenlenen asıl fatura veya benzeri belge üzerinde ayrıca gösterilmesi, bedelden indirim şeklinde gerçekleştirilmesigerektiği yasal mevzuat açısından ortaya konulacaktır. Ardından ciro primlerine yılsonu itibariyle hak kazanıldığından fatura sonraki yılda düzenlense dahi muhasebenin tahakkuk esasının bir gereği olarak bu primlerin hak kazanıldığı yılın geliri olarak beyan edilmesi gerektiği, vergi matrahının hesaplanmasında iskontoların ticari teamüllere uygun olup olmadığı konusunun özellikle ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde emsallere uygunluk ilkesi uyarınca tespit edilmesi gerektiği, ciro primini elde eden alt firma eğer gerçek kişi mükellef ise elde edilen gelirin ticari kazanç olduğu, kurumlar vergisi mükellefi ise elde edilen gelirin kurum kazancı olarak vergilendirilmesi gerektiği hususları ayrı ayrı ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Muhasebe,İskonto, ciro primi, Komisyon, Vergi

DISCOUNT AND ACCOUNTING PRACTICES COMMISSION

The similarities between accounting practices in terms of discounts and commissions will be presented with the help of examples of accounting records with this study. Performed in the application of the discount for lack of commercial life, including the KDV base; to commercial usage, have the appropriate amount of goods and services, organized in relation to the original sales invoice or similar document, also on show, will be presented in terms of the
legislation should be implemented as from cost reductions. Then the turnover of the year when the premium end of the vesting billed as a requirement of the accrual basis of accounting, even if held next year should be declared as income in the year that these primary entitlement, the tax base for the calculation of the discount of the transactions with related parties, especially the issue of whether it
should be determined according to commercial usage, in accordance with the arm's length principle, if the turnover of firms that get lower premiums for commercial gain is an individual taxpayer's income, institutions of whether the taxpayer's corporate income should be taxed as income will be dealt with separately.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Accounting , Discount, premium revenue, Commission, Tax

Tam Metin 839

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.