Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 783-796

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1046


BEYAZ EŞYA SATIN ALINMASI SÜRECİNDE KADINLARIN ROLÜ: KAZAKİSTAN UYGULAMASI

KUNDYZ MYRZABEKKYZY, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Kazakistan’da günümüzde hızla değişen ekonomik koşullar ve yoğun rekabet ortamı işletmelerin pazarlama çabaları üzerinde daha dikkatli bir biçimde müşteri analizi yapmalarını gerektirmektedir. Bu çalışmada, Kazakistan’nın bölgelerinde (Kuzey, Güney, Doğu, Batı) yaşayan kadınların beyaz eşya satın alması sürecindeki rolü araştırılacaktır. Bu amaca yönelik olarak araştırmanın verileri anket yöntemi ile Kuzey Kazakistan, Güney Kazakistan, Doğu Kazakistan ve Batı Kazakistan’da oturan 396 Kazak kadınlardan toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Satın Alma, Aile Satın Alma Karar Süreci, Kadının Rolü

WOMEN’S ROLE IN THE PURCHASE PROCESS OF WHITE GOODS: KAZAKHSTAN EXAMPLE

Rapidly changing economic conditions and intense competitive environment in Kazakhstan requires businesses to carefully perform customer analyses for a more successful marketing. This study investigates the role of women in the purchase process of white goods in northern Kazakhstan (North, South, East and West). For this, we conscripted 396 Kazakh women living in Northern, Southern, Eastern and Western Kazakhstan and gave questionnaires to them. Collected data is interpreted with Confirmatory Factor Analysis (DFA) and Structural Equality Model (YEM).

Anahtar Kelimeler (Keywords): Purchase, Purchase Decision Process of Families, Women’s Role

Tam Metin 3

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.