Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1046-1061

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1530


INTERNET HİZMET TİCARETİNİ NASIL ETKİLER?

GİZEM AKBULUT YILDIZ

Çalışmanın amacı internetin hizmet ticareti üzerindeki etkisini araştırmaya yöneliktir. 10 Yeni Sanayileşen Ülke (NICs) (Güney Afrika, Meksika, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Türkiye)  üzerine yapılan çalışma 1996-2018 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada hizmet ticareti ile birlikte hizmet ihracatı ve hizmet ithalatı için de ayrı ayrı ekonometrik modeller oluşturulmuştur. Sabit Etkiler Genelleştirilmiş Momentler Metodu (FE GMM) kullanılarak yapılan analiz sonucuna göre internet hizmet ticaretini ve hizmet ihracatını istatiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilemektedir. Ancak internetin hizmet ithalatı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Modellerde kontrol değişken olarak kullanılan ekonomik büyüme ve finansal derinlik değişkenlerinin katsayısı istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bulunmuştur. Ancak reel efektif döviz kuru değişkenine ilişkin istatistiksel olarak anlamlı bir bulgu elde edilememiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İnternet, Hizmet Ticareti, GMM.

HOW DOES THE INTERNET AFFECTS SERVICE TRADE?

The aim of the study is to investigate the effect of internet on service trade. 10 Newly Industrialized Countries (NICs) (South Africa, Mexico, Brazil, China, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Turkey) include study of the 1996-2018 period. In the study, separate econometric models were created for service exports and service imports along with service trade. According to the results of the analysis made using the Fixed Effects Generalized Moments Method (FE GMM), it has a statistically significant and positive effect on internet service trade and service exports. However, a statistically significant effect of the internet on service imports could not be found. The coefficients of GDP and M2 / GDP variables used as control variables in the models were found to be statistically significant and positive. However, no statistically significant finding could be obtained regarding the real effective exchange rate variable.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Internet, Service Trade, GMM.

Tam Metin 589

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.