Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 1  Sayfa: 84-101

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.596


DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN AR-GE PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA

ALPTEKİN SÖKMEN, EMİR MURAT AKSOY

Liderlik, yönetim alanında her zaman çok önemli bir konu olmuştur. Bu konuda sayısız araştırma yapılmış ve liderlik konusu gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Liderlik ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe şekil değiştirmiş ve en yaygın olarak kullanılan kavramlar etkileşimci ve dönüşümcü liderlik kavramları olmuştur. Liderlik, bir grubun üyelerini belirlenen amaçlar doğrultusunda istekli ve heyecanlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için ikna edebilme kabiliyeti olduğundan dolayı, liderliğin örgüt performansına etkisi, üzerinde durulan konulardan olmuştur. Bu araştırmada, en yaygın kullanılan liderlik kavramlarından olan dönüşümcü liderlik ile Ar-Ge performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Dönüşümcü liderlik olgusunun varlığının ölçülmesi amacıyla Bass ve Avolio’nun Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği kullanılmış olup, Ar-Ge performansının ölçülmesi için Hirst’in 2000 yılında geliştirdiği Ar-Ge performansı modelinden yararlanılarak anket hazırlanmıştır. Anket, Türkiye’nin savunma sanayi sektörünün merkezi olan Ankara’da bulunan çeşitli savunma sanayi şirketlerinde Ar-Ge bölümlerinde yönetici ya da yönetici adayı olarak çalışanlar tarafından doldurulmuştur. Elde edilen verilerin istatistiki analizlerinde SPSS for Windows paket programı kullanılmıştır. Program kullanılarak, ortalama (mean), frekans ve frekans yüzdesi dağılımı, güvenilirlik testi, korelasyon analizi ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Sonrasında anket sorularının veri analizleri yapılarak, sonuçlar değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Liderlik, dönüşümcü liderlik, Ar-Ge performansı, Ar-Ge yönetimi, proje

EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON R&D PERFORMANCE: A STUDY OF TURKISH DEFENCE INDUSTRY

Leadership has been one of the important  subjects in management. There has been  numerous studies regarding subject and leadership has become more important each day. Studies regarding leadership has changed structure and the most common use of leadership have been transactional and transformational leadership. Since, leadership is the ability of convincing members of a group to achieve certain objectives willingly, effect of leadership on organizational performance has become one of the focussed subjects. In this study, the relationship between transformational leadership and R&D performance has been researched. In order to measure transformational leadership level, Bass and Avolio’s Multifactor Leadership Questionnaire has been used. For R&D performance, Hirst’s R&D performance model which has been developed in 2000 has been used as a survey. Data has been collected from managers or manager candidates that work at R&D departments of defence industy companies located in Ankara, which is the center of Turkish defence industry.  SPSS for Windows application has been used to analyze collected data. Using SPSS, mean, frequency and frequency percent distribution, reliability test, correlation and regression analysis have been done. Afterwards, all results have been evaluated.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Leadership, transformational leadership, R&D performance, R&D management, project

Tam Metin 1537

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.