Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1267-1283

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1556


YENİ SAĞ PARADİGMASININ POLİTİKA OLUŞTURMA SÜRECİNE ETKİSİ: 58. VE 59. HÜKÜMET DÖNEMLERİ POLİTİKA BELGELERİ İNCELEMESİ

EMRE AYDİLEK

Bu çalışma, son kırk yıllık dönemde küresel siyasete yön veren yeni sağ yönetim anlayışının, ülkemizde ne oranda kabul gördüğü ve uygulandığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiş bir dönemsel incelemedir. 1980’den günümüze, Türkiye’de yeni sağ politikaları uygulamaya başlayan siyasal iktidarları analiz etmeye yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar oldukça sınırlı kaldığından, yapılması hedeflenen inceleme, alana katkı sağlama potansiyeline sahiptir.  Bu çerçevede, 21. yüzyılın başından bu yana ülkemizi yönetmekte olan siyasi pratiğin, iktidara geldiği ilk yıllarında uyguladığı politikaları, yeni sağ ile ilişkilendirebilmek amacıyla, bu dönemin politika oluşturma sürecini algılayabileceğimiz (seçilen) kamu politika belgeleri incelenmiştir. Parti ve Hükümet Programları, Parti Tüzüğü, Seçim Bildirgesi ve AB İlerleme Raporları gibi belgelerin analiz edildiği çalışmada elde edilen en temel bulgu ise, incelenen dönemin yönetim modelinin yeni sağ paradigmasıyla büyük ölçüde ilişkilendirilebilecek doneler içerdiğidir. Bu çalışmada, bu bulguya neden olan iç ve dış faktörler ve yapısal koşullar, kamu politika belgeleri analizi yöntemi ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yeni Sağ Paradigması, Neo-liberalizm, Yeni Muhafazakârlık

THE EFFECT OF THE NEW RİGHT PARADİGM ON THE POLİCY MAKİNG PROCESS: ANALYSİS OF 58TH AND 59TH GOVERNMENT PERİODS POLİCY DOCUMENTS

This study is a historical periodical study which is conducted in order to determine to what extent the new right paradigm approach that has shaped global politics in the last forty years has been accepted and implemented in Turkey. Since 1980, scientific studies carried out for political powers that apply new right policies in Turkey is quite low. Therefore, the analysis we aim to carry out has the potential to contribute to the literatur. In this context, we will review some public policy documents to associate with new right paradigm the policies of the political party that has ruled our country since the beginning of the 21st century. In this study, documents such as Party and Government Programs, Party Statutes, Election Declaration and EU Progress Reports were analyzed. The most fundamental result is policies of governments 58 and 59 is coherent with the new-right paradigm. In addition, reasons of this determination’s internal and external factors will be review as a methodology of public policy document analysis.

Anahtar Kelimeler (Keywords): New Right Paradigm Neo-liberalism, The New Conservatism

Tam Metin 632

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.