Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1335-1344

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1868


İKTİSATÇILAR ÂŞIK OLURSA: EŞ SEÇİMİNE DAİR BİR PERSPEKTİF

ORHON CAN DAĞTEKİN

Bu çalışmada birçok disiplinde yüzyıllardır tartışılan fakat dijitalleşmeyle beraber köklü değişimlere uğrayan aşk ve eş seçimi kavramları iktisadi ve matematiksel literatür yardımıyla incelenirken geçmişten günümüze evrimleşen bu süreçlerin farklılıkları, iktisadi piyasalarla benzerlik gösterdiği noktalar ve ileride ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehlikeler tartışılmıştır. Becker’ın evlilik teorisi ve üzerine modellediği eş seçimi optimizasyon problemi olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkabilecek olası mekanizmalar ve aksaklıklar incelenmiş, bu soruna matematiksel bir çözüm olan optimal durma yönteminin uygunluğuna ve dijitalleşme ile ortaya çıkan faktörlerin hangi noktalarda Becker’ın analiziyle benzerlikler ve farklılıklar gösterdiğine değinilmiştir. Bu tür ilişkilerin aslında iktisadi piyasalara benzer şekilde hareket ettiği ve benzer sorunlardan etkilenebileceği vurgulanmakla beraber, zaman zaman iktisadi modeller en temel değişkenleri açıklamakta yetersiz kalsa da bu düşünme biçimi bireylerin tercihlerinin yapısına ve önceliklerinin nasıl oluştuklarına dair bazı önemli çıkarımlar sunmaktadır. Teknolojik gelişmelerin ivme kazandığı ve alışkanlıkların da bu değişimlerden kaçınılmaz biçimde etkilendiği günümüzde bu çerçevede ele alınan bakış açısıyla çalışma Türkçe literatürde ilk olma özelliğine sahiptir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): eş seçimi, evlilik teorisi, optimal durma, dijitalleşme, aksak rekabet

WHEN ECONOMISTS FALL IN LOVE: A PERSPECTIVE ON PARTNER SELECTION

The study discusses love and the process of choosing a partner which has been in focus by many disciplines for centuries utilizing economic and mathematical literature while focusing on the evolution of the process, its similarities and differences with markets in economics along with potential risks and positive outcomes. Based on Becker's theory of marriage and the economic infrastructure he used to model it on, possible mechanisms and problems that may arise during partner selection is evaluated as an optimization problem, introducing optimal stopping method as a mathematical approach taking the similarities and differences in today’s world with Becker's analysis focusing on the issues that arose with digitalization. Even if economic models are not sufficient to explain the most basic variables from time to time, the emphasis is on the fact that such romantic markets actually act similarly to economic markets and may be affected by similar disruptions while the way of economic thinking may offer some important takeaways about the structure of individuals' preferences and how their priorities are established. As developments in technology continue to accelerate and changes inevitably affect individuals’ habits, this study is a first in Turkish literature with the perspective taken within this framework.

Anahtar Kelimeler (Keywords): partner selection, marriage theory, optimal stopping, digitalization, imperfect competition

Tam Metin 246

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.