Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 968-986

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.04.2010


BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASINDA BORÇLANMA ARACININ ÖZELLİKLERİNİN YATIRIMCI TERCİHLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EŞREF SAVAŞ BAŞCI, GÖRKEM NERGİZ

Çalışmanın amacı, borçlanma araçları piyasasında işlem gören araçların seçiminde hangi bağımsız değişkenin etkili olduğunun araştırılmasıdır. Veri seti olarak borçlanma piyasasında işlem gören ve itfa tarihi henüz dolmamış olan 303 borçlanma aracı kullanılmıştır. Multinomial logit ve multinomial probit modellerle elde edilen sonuçlar ortaya konulmuştur. Göreceli risk oranı hesaplaması yapılırken devlet tahvili temel seçim senaryosu olarak belirlenmiştir. Yatırımcıların bunun yerine hazine bonosunu seçmesinde temiz fiyat kriterinin etkili olduğu belirlenmiştir. Özel sektör tahvilinde kapanış, hacim, basit ağırlıklı ortalama kriterleri etkili olmuştur.  Finansman bonosunda temiz fiyat, hacim ve birikimli hacim etkili olmuştur. Kapanış fiyatları açısından değerler incelendiğinde finansman bonosu ve hazine bonosunun tercih edilmesinde risk çok fazladır. Marjinal etkilere bakıldığında, temiz fiyata göre devlet ve özel sektör tahvillerini tercih ettiği görülmüştür. Kapanış fiyatına göre ise hazine ve finansman bonosu tercih edildiği ve finansman bonosunun daha fazla tercih edildiği bulunmuştur. Hacim olarak devlet tahvili ve hazine bonosu öne çıkmaktadır. Birikimli hacimde finansman bonosu dışındaki tüm araçlar tercih edilmektedir. Nominal değerde yalnızca finansman bonosu tercih edilmektedir. Basit ağırlıklı ortalamada devlet tahvili ve finansman bonosu tercih edilmektedir. Böylece iki model üzerinden yatırımcıların hangi aracı hangi kritere göre tercih ettiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tahvil, Borçlanma Araçları, Multinomial Logit, Multinomial Probit, Borçlanma Piyasası

DETERMINATION OF THE EFFECTS OF THE DEBT INSTRUMENT’S CHARACTERISTICS ON INVESTOR PREFERENCES IN THE DEBT SECURITIES MARKET: THE CASE OF TURKEY

The aim of the study is to investigate which independent variable is effective in the selection of instruments traded in the debt securities market. As the data set, 303 debt instruments traded in the debt market and whose redemption date has not yet expired were used. The results obtained with multinomial logit and multinomial probit models are presented. While calculating the relative risk ratio, government bonds were determined as the basic election scenario. It has been determined that the clean price criterion is effective for investors to choose treasury bills instead. Closing, volume and simple weighted average criteria were effective in private sector bonds. Clean price, volume and cumulative volume were influential in the financing bills. When the values ​​are examined in terms of closing prices, the risk is very high in the preference of financing bills and treasury bills. Looking at the marginal effects, it is seen that government and private sector bonds are preferred over the clean price. It was found that treasury and financing bills were preferred according to the closing price, and financing bills were preferred more. Government bonds and treasury bills stand out in terms of volume. All instruments except cumulative financial bonds are preferred. Only financial bonds are preferred at nominal value. In simple weighted average, government bonds and financing bills are preferred. In this way, it has been revealed that the investors prefer which vehicle according to which criteria over two models.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bonds, Debt Securities, Multinomial Logit, Multinomial Probit, Debt Securities Market

Tam Metin 466

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.