Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 595-612

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.956


HİZMET İHRACATINI ARTIRMADA ALACAK SİGORTASI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

MEHMET YEŞİLYAPRAK

Bu çalışmanın amacı, Hizmet İhracatı Sigortası ürününün dünyada hangi ülkelerde, hangi ihracat kredi kuruluşu tarafından, ne şekillerde uygulandığının tespit edilmesi ve Türkiye’de hangi şekilde daha iyi uygulanacağını tespit etmektir. Bilindiği gibi, Türkiye’nin yıllık toplam ihracatı içerisinde hizmet kalemi önemli bir yer tutmaktadır. Hizmet ihracatı, hizmet bedeline ilişkin ödemelerin, karşılıklı anlaşılan döviz cinsi üzerinden uluslararası ödeme usulleri uyarınca yapılması kaydıyla, Türkiye’de yerleşik bir firmanın yurtdışında yerleşik firma lehine hizmeti yerine getirmesi sürecidir. Bir işlemin hizmet ihracı olarak değerlendirilebilmesi için hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması ve yine hizmetten yurtdışında faydalanılması gerekmektedir. Sigortacı, alacak sigortası ile sigorta poliçesi dâhilinde yapılan hizmet ihracatından kaynaklı politik ve ticari riskleri belirli bir vadeye kadar belirli limitler dâhilinde kapsamaktadır. Hizmet sigortasının amacı, belli limitler dâhilinde hizmet ihracatı sonucu oluşan vadeli alacakların ticari ve politik risklere karşı korunarak hizmet ihracatının teşvik edilmesi ve yönlendirilmesidir. Çalışmada dünyada yer alan ihracat kredi kuruluşlarından, örneklere yer verilerek en iyi uygulamaların tespit edilip Türk Eximbank bünyesinde uygulanmasına yönelik öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hizmet, Hizmet İhracatı, Türk Eximbank, İhracat Kredi Sigortası, İhracat Kredi Ajansı

CREDIT INSURANCE FOR INCREASING SERVICE EXPORT AND CASE STUDIES

This study aims to analyze that how Service Export Credit Insurance is being used in which countries, by which ECAs, in which ways; and to ascertain which way would be best in Turkey. As it is known, service export takes an important place in Turkey's annual total export. Service export is described as a process that a Turkish company performs services to the buyer who is located abroad provided that payment are done through an agreed currency with international payment methods. In order to regard a transaction as a service export, it is necessary to be utilized from this service abroad and beneficiary (buyer) should be located abroad. Insurer grants credit insurance coverage for the commercial and political risks deriving from the exported goods and services within an insurance policy up to a certain maturity within the credit limits allocated to the buyer. The aim of the credit insurance is promoting and directing exportation by ensuring that export receivables are covered by commercial and political risks within certain credit limits. In this study, it is analyzed what the best practices are being implemented by exemplifying from all around world, and there are some suggestions for Turk Eximbank as a guideline. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Service, Service Export, Turk Eximbank, Export Credit Insurance, Export Credit Agency (ECA)

Tam Metin 824

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.