Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2  Sayfa: 1245-1266

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1576


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN STEM EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

SENA ALAGÖZ, EROL SÖZEN

STEM eğitimi fen, matematik, mühendislik, teknoloji disiplinleri arasında bağ kurarak entegrasyon sağlayan, okulöncesi dönemden yüksek öğrenime kadar süren disiplinler arası bir öğretim yaklaşımıdır. Ülkemizde son yıllarda STEM eğitimine verilen önemin arttığı gözlemlenmektedir. Ancak literatürde sınıf öğretmenlerine yönelik STEM eğitimi ile ilgili çalışmaların oldukça az olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin STEM eğitimi hakkındaki görüşlerini ele almaktır. Araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri STEM eğitimi almış 21 gönüllü öğretmene yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan görüşmelerde öğretmenlerin büyük bir kısmının aldıkları STEM eğitimini yeterli bulmadıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin tamamı STEM eğitimini gerekli görmekte ve mühendislik tasarım becerilerinin fen bilimleri dersi öğretim sürecine entegre edileceğini düşünmektedir ancak müfredat yoğunluğu, bilgi ve deneyim yetersizliği gibi sebeplerden uygulama güçlüğü ve entegrasyon sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): STEM eğitimi, Teknoloji, Bilim, Mühendislik, Eğitim

OPINIONS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON STEM EDUCATION

STEM education is an interdisciplinary approach to teaching from preschool to higher education, providing integration by establishing a link between science, mathematics, engineering and technology disciplines. The aim of this study is to discuss the opinions of primary school teachers on STEM education. Fenomenoloji dizayn was used in this study. The research data were obtained from 21 STEM-trained volunteer teachers with using a structured interview form. The collected data were analyzed by content analysis method. The interviews showed that most of the teachers who received STEM education did not find it sufficient. All of the teachers consider that STEM education is necessary, and they think that engineering design skills will be integrated into the science course teaching process, but they state that they have difficulty in implementation and integration problems because of curriculum density, lack of knowledge and experience.

Anahtar Kelimeler (Keywords): STEM Education, Technology, Science, Engineering, Education

Tam Metin 632

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.