Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 2  Sayfa: 1467-1493

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.06.2140


DİJİTAL DİPLOMASİDE YUMUŞAK GÜCÜN ÖNEMİ

OLENA LAHRENN-ILGUN, KAMİL UFUK BİLGİN

Devletlerarası müzakere sanatı olarak tanımlanan “diplomasi”, uluslararası ilişkilerde kullanılan bir terimdir. Diplomatların çeşitli konulardaki etkili iletişim becerisine göre şekillenmektedir. Son dönemin önemli bir diplomasi türü ise, dijital diplomasi olarak bilinen yeni bir diplomasi biçimidir. Dijital diplomasi, diplomatik hedeflere ulaşmak amacıyla internet ve modern iletişim teknolojilerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Böylece diplomasi kurallarını değiştirmeksizin, aksine onu daha geniş kazanımlar düzeyine yükseltmek mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda makalenin temel, dijital diplomaside yumuşak gücün önemini keşfetmektir. Yumuşak gücün kamu diplomasisinde önemli bir rol oynadığını ve 21.yüzyılda dijital diplomasi yoluyla diplomatik bir hedefe ulaşmak için etkin kullanımın mümkün olabileceğini belirlemektir. Yöntem olarak ilgili bilimsel kaynaklardan diplomasinin tarihsel kökeni ve gelişimi araştırılmıştır. Makale, diplomasinin modern biçimi olan dijital diplomasinin bilimsel eserlerin yansıra, sosyal medyadaki örnekleriyle incelenmesini kapsamaktadır. Yumuşak güç sonuç olarak, bir ülkenin veya kuruluşun başkalarını etkileme ve hedeflerine zorlama yerine cazibe ve ikna yoluyla ulaşma yeteneğini tanımlayan bir güçtür. Yumuşak güç kültür, değerler ve diğer zorlayıcı olmayan yollarla başkalarının tercihlerini ve davranışlarını şekillendirme yeteneğidir. Yumuşak güç, siyasi hedeflere ulaşmak için askeri veya ekonomik zorlamanın kullanılmasını içeren sert güçten çok farklıdır. Yumuşak güç, ilişkiler kurmaya, işbirliğini teşvik etmeye, kalpleri ve zihinleri kazanmaya dayanır. Bu nedenle, modern dünyada daha etkili ve sürdürülebilir bir yolu olarak görülür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital diplomasi, Kamu diplomasisi, Geleneksel diplomasi, Sert güç, Yumuşak güç.

IMPORTANCE OF SOFT POWER IN DIGITAL DIPLOMACY

“Diplomacy”, defined as the art of interstate negotiation, is a term used in international relations. It is shaped according to the effective communication skills of diplomats on various issues. An important type of diplomacy of the last period is a new form of diplomacy known as digital diplomacy. Digital diplomacy is defined as the use of the internet and modern communication technologies to achieve diplomatic goals. Thus, without changing the rules of diplomacy, on the contrary, it is possible to raise it to the level of wider gains. In this context, the main purpose of the article is to explore the importance of soft power in digital diplomacy. It is to determine that soft power plays an important role in public diplomacy and it is possible to use it effectively to achieve a diplomatic goal through digital diplomacy in the 21st century. As a method, the historical origin and development of diplomacy has been researched from the relevant scientific sources. The article covers the examination of digital diplomacy, the modern form of diplomacy, with examples in social media as well as scientific works. Soft power, after all, is a power that does not define the ability of a country or organization to influence others and achieve their goals through attraction and persuasion rather than coercion. Soft power is the ability to shape the preferences and behavior of others through culture, values, and other non-coercive ways. It is based on building relationships, encouraging cooperation, and winning hearts and minds. Therefore, it is seen as a more effective and sustainable way in the modern world.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digital diplomacy, Public diplomacy, Traditional diplomacy, Hard power, Soft power.

Tam Metin 282

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.