Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2683-2700

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1706


ÖRGÜT İKLİMİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

İLAY TİLKİ, ESRA BURCU BULGURCU GÜREL

Çalışanların rol gereklerinin ötesinde, gönüllü olarak ve örgüt yararı gözeterek sergiledikleri davranışları ifade eden örgütsel vatandaşlık davranışı, çalışmada odaklanılan temel kavramdır. Çalışmanın amacı, örgüt iklimi ve algılanan örgütsel destek ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada anket tekniğinden yararlanarak, Muğla ili Menteşe ilçesinde bir kamu ve bir özel hastanedeki 200 çalışandan veri toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre örgüt iklimi ile örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları olan özgecilik ve sivil erdem boyutları arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, çalışmada algılanan örgütsel destek ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, ancak örgütsel vatandaşlık davranışının vicdanlılık ve sivil erdem alt boyutları ve algılanan örgütsel destek arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgüt İklimi, Algılanan Örgütsel Destek

A RESEARCH IN THE HEALTH SECTOR ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CLIMATE AND PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

Organizational citizenship behavior, which expresses the behaviors that employees display voluntarily and for the benefit of the organization, beyond the role requirements, is the main concept focused in the study. The aim of the study is to determine the relationship between perceived organizational support, organizational climate and organizational citizenship behavior. In the research, data were collected from 200 employees in one public and one private hospital in Menteşe district of Muğla province by using the survey technique. According to the analysis results, it was been determined that there is a significant and positive relationship between organizational climate and organizational citizenship behavior and its sub-dimensions, altruism and civic virtue. Therewithal, it was determined that there is no significant relationship between perceived organizational support and organizational citizenship behavior, but it has been faund that there is a significant and positive relationship between conscientiousness and civic virtue sub-dimensions of organizational citizenship behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Citizenship Behavior, Organizational Climate, Perceived Organizational Support

Tam Metin 616

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.