Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4  Sayfa: 2436-2451

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1601


YÖNETİŞİM İLKELERİNE TÜRKSOY GENEL SEKRETERLİĞİ’NİN UYUMU: NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

FATİH ALİYİ, ENVER AYDOĞAN

Yönetişim kavramı küreselleşen dünyada hızlı bir ivme ile yükselen kavramların başında gelmektedir.  Dünyamızı etkileyen ekonomik krizler, salgın hastalıklar ve çok farklı bölgelerde baş gösteren istikrarsızlıkların her geçen gün artmasıyla birlikte ciddi risklere karşı farklı çözüm yolları göstermesinden dolayı yönetişim daha da fazla önem kazanmıştır. Araştırmada TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde yönetişim faaliyetleri ve ilkeleri nitel araştırma yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda TÜRKSOY Teşkilatı’nın iyi yönetişim unsurları açısından değerlendirilmesi için derin görüşme ve yazılı mülakat yapılmıştır.  Araştırma neticesinde elde edilen verilere göre, TÜRKSOY Teşkilatı’nın üye ülkelerine karşı şeffaf olduğu belirlenmiştir. Üye ülkelerinin hiçbirinin bir diğerinden üstün olmadığı ve kararların mutabakatla alındığı görülmüştür. Teşkilat, yıllık faaliyet raporlarını kamuoyuna açık şekilde yayınlamaktadır. TÜRKSOY’un çalışmaları diplomatik statüyü haiz olduğu için denetlenmesinin nasıl yapılacağı kurucu anlaşmasında belirlenmiştir. Fakat fiiliyatta teşkilatın talebi üzerine her yıl ilgili Bakanlığın teftiş kurulu başkanlığı veya serbest denetim şirketleri tarafından yılda bir kez denetlendiği görülmüştür. Teşkilatta iyi yönetişim ilkelerinden olan hukukun üstünlüğü ilkesine büyük ölçüde uyum gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yönetişim, İlkeler, TÜRKSOY

THE COMPLIANCE OF TURKSOY WITH GOVERNANCE PRINCIPLES: A QUALITATIVE EVALUATION

In the globalizing World, the concept of governance is one of the concepts most extensively dealt with in a globalizing world. Indeed, governance offers various solutions as the world goes through various economic crisis and faces serious challenges brought about by increased instability, hence the growing importance of governance. The international organization which this paper deals with as an example uses/applies the concept of governance for different purposes. In this respect, comprehensive interviews and written consultation have been carried out in order to evaluate TURKSOY in terms of good governance.  Data obtained as a result of thereof show that TURKSOY is transparent towards its member countries and that while none of the latter is superior to one another, decisions are made on a joint basis. Indeed, the organization publishes its yearly activity reports which are accessible to the large public. As TURKSOY and its activities have a diplomatic status, modalities regulating the auditing and inspection thereof are determined in its statutes. However, in practice, it has been observed that upon request of the organization an inspection has annually been carried out once a year either by the Auditing Board of the related Ministry or by independent auditing companies. The afore-mentioned research has further shown that the rule of law which is one of the underlying principles of good governance is also being widely respected.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Governance, Principles, TURKSOY

Tam Metin 528

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.