Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 2  Sayfa: 248-265

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.09.731


KAMU YÖNETİMİNİN DEĞİŞİMİNDE AÇIKLIK ANLAYIŞI: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YENİ BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI

S. MUSTAFA ÖNEN

Küreselleşmeye bağlı olarak kamu yönetiminde meydana gelen değişim ile Klasik Kamu Yönetimi’nden Yeni Kamu Yönetimi’ne ve yönetişime doğru bir geçiş süreci yaşanmaktadır. Bu değişim süreci, klasik yönetimin gizlilik ve kapalılığı ön gören katı bir yönetim anlayışından yeni yönetimin öngördüğü “açıklık” anlayışına doğru kaymaktadır. Günümüzde yönetimin şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir uygulamalarını esas alan bir açıklık düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın esas olarak iki amacı vardır. Birincisi, kamu yönetiminin değişiminde açıklık anlayışı ilgili temel kavramları; açıklık anlayışının Klasik Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi ve yönetişim perspektifinden tarihsel gelişimini; açıklık anlayışının nedenlerini ve özelliklerini açıklamaktır. İkincisi ise, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılı ve sonrasındaki belediyecilik faaliyetlerinin değişimini “yeni proje ve uygulamalar” ve “stratejik planlar” açısından açıklık anlayışına göre incelemektir. Çalışmanın genel amacını oluşturan kamu yönetiminin değişiminde açıklık anlayışı, dünya ölçeğinde ele alınmış; Türkiye’deki değişim süreci ve nedenleri çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmanın dar anlamda amacını oluşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılından sonraki yeni belediyecilik faaliyetleri, belediyenin yayınladığı faaliyet raporları ve stratejik planlar üzerinden açıklık anlayışına göre değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Değişim, Kamu Yönetiminde Değişim, Açıklık, Gizlilik ve Kapalılık, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Yeni Belediyecilik Uygulamaları.

OPENNESS CONCEPTION IN CHANGE OF PUBLIC ADMINISTRATION: NEW MUNICIPALITY IMPLEMENTATIONS OF MALATYA METROPOLITIAN MUNICIPALITY

Based on the change in public administration due to the globalization, there is a transition process from Classic Public Administration to the New Public Administration and the governance. This transition process moves from the classic solid public administration based on the concept of the secrecy and closeness to a more  flexible structure, where “openness” is foreseen as a new administration concept. In nowadays, it is understood that the administration has gone to a new understanding that implies openness in the implementations of transparency, translucence and accountability. There are mainly two purposes of this study. The first is to explain the essential concepts related to openness conception in the change of public administration; the historically development of openness conception in change of public administration from Classic Public Administration to New Public Administration and Governance perspectives; and the causes and features of openness conception. The second is to examine the new municipality implementations based on the understanding of openness in the context of "new projects and applications" and "strategic plans" of Malatya Metropolitan Municipality in 2010 and afterwards. Openness conception in the change of public administration, which constitutes the general purpose of the employee, has been discussed on the world scale and the process and reasons for change in Turkey are excluded from the study. As a narrow purpose, this study evaluates Malatya Metropolitan Municipality’s new municipality activities since 2010, based on openness conception in the annual reports and strategic plans published by the Municipality.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Change, Change in Public Administration, Openness, Secrecy and Closeness, New Municipality Implementations of Malatya Metropolitan Municipality.

Tam Metin 803

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.