Yıl: 2011  Cilt: 46  Sayı: 1  Sayfa: 17-39


TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ FİNANSAL PİYASALARIN DÜZENLENMESİ VE DENETİMİ: BDDK VE FSA’NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ERKAN DEMİRBAŞ, M. VEYSEL KAYA, EMRE TOPOĞLU

Bu çalışmanın amacı, İngiltere’de ve Türkiye’deki finansal piyasalarda düzenleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunan kurumları analiz etmektir. Karşılaştırmalı olarak yapılan bu analizde, kurumların benzer ve farklı yönleri ortaya konmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere, her iki ülkede finansal piyasalar üzerinde denetim ve düzenleme faaliyetlerinde bulunan kurumlar çeşitli açılardan incelenmiştir. Karşılaştırmalı bir analizin yapıldığı bu çalışmada, kurumların sırasıyla, organizasyonel yapıları, denetledikleri kurumlar, personel sayıları, kuruluş gerekçeleri ve kuruluş yılları, gelir kaynakları, denetleme yöntemleri irdelenmiştir. Financial Services Authority (FSA)’nın ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın kuruluş gerekçelerinde, banka iflasları ve sistemin başarısızlığı yer almaktadır. Her iki kuruluş bir yıl arayla faaliyetlerine başlamıştır. Bir diğer ortak nokta ise, merkez bankalarının yetkilerinin ilgili BDDK ve FSA’ ya devredilmiş olmasıdır. FSA, BDDK’ ya göre daha kapsamlı bir denetleme sahasına sahiptir. Bu bağlamda, sigorta kuruluşları ve kamuya açık firmalar, BDDK’nın denetleme sahası dışında kalmaktadır. Yapılan iş hacminin bu denli büyük olmasının temelinde yatan en önemli gerekçe, Londra’nın bir finans merkezi olmasıdır. FSA’nın BDDK’ya göre firmalar üzerindeki sayıca ve büyüklükçe çok daha kapsamlı bir denetleme yetkisine sahip olmasının doğal bir sonucu da, istihdam edilen personel sayısı ve kurumların gelirlerinde kendini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal Piyasalar, BDDK, FSA, Denetim

REGULATİON AND CONTROL OF FİNANCİAL MARKETS İN TURKEY AND ENGLAND BRSA AND FSA COMPARATİVE ANALYSİS

The purpose of this study in the uk and turkey in the financial markets institutions and to analyze the regulatory and supervisory activities. This made a comparative analysis, similar and different aspects of institutions are putforward. To achieve this goal, the two countries on the supervisory and regulatory
activities in the financial markets institutions are examined from various angles. In this study, a comparative analysis of the institutions, respectively, organizational structure, audit, corporate, personnel numbers, organization, and organizational reasons the years, revenue sources, monitoring methods are discussed. Financial services authority (FSA) of the banking regulation and supervision agency and the justifications of organization, bank failures and the failure of the system is located. Both organizations began operations a year apart. One other common point, the powers of central banks and the FSA about the BRSA or is transferred. The FSA, according to BRSA has a more comprehensive inspection area. In this context, insurance companies and public companies, are excluded from court supervision BRSA. Such a large volume of work done on the basis of being the most important underlying reason, london is a financial center. On the number of firms by the FSA and as size BRSA a much more comprehensive inspection of natural consequence of being entitled, self-employed income shows the number of personnel and institutions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial Markets, BRSA, The FSA, Audit

Tam Metin 168

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.