Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: 1  Sayfa: 19-40

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.05.435


YIKICI LİDERLİK ALGISI İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME

MUSTAFA KIYIKÇI, EMRE SEZİCİ

Bu çalışmanın amacı, yıkıcı liderlik algısı ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi bankacılık sektöründe ampirik olarak incelemektir. Tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminin tercih edildiği çalışmada verilerin analizinde, SPSS 13 paket programı ve Lisrel 8.51 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında toplamda 134 kamu ve özel sektör banka çalışanı yer almaktadır. Araştırma bulgularına göre, yıkıcı liderliğin; aşırı otoriterlik ve liderlik için yetkin olmama alt boyutlarının, tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarım hissinde azalmayı anlamlı bir şekilde olumlu yönde yordadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yıkıcı Liderlik, Aşırı Otoriterlik, Liderlik için Yetkin Olmamak, Etik Dışı Davranış, Adam Kayırma, Teknoloji ve Değişime Direnme, Astlara Karşı Duyarsızlık, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişisel Başarım Hissinde Azalma

THE RELATIONSHIP BETWEEN DESTRUCTIVE LEADERSHIP AND BURNOUT: A RESEARCH IN BANKING SECTOR

The purpose of this study is to empirically examine the relationship between perceived destructive leadership and burnout in the banking sector. Convenience sampling that is among the non-random sampling methods has been preferred to obtain data in this study and SPSS 13 and Lisrel 8.51 software packages have been used for data analysis. A total of 134 public and private sector bank employees were included in the study. According to research findings, from sub-dimensions of destructive leadership; authoritarian leadership and inadequate leadership skills have been found to positively affect positively the reduction in emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment, which are sub-dimensions of burnout.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Destructive Leadership, Authoritarian Leadership, Inadequate Leadership Skills, Unethical Behavior, Favoritism, Inability to Deal with New Technology and Other Changes, Callousness toward Subordinates, Emotional Exhaustion, Depersonalization, Personal Accomplishment

Tam Metin 1261

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.